Algemene voorwaarden & Privacybeleid Olympus app

Versie 1.6.0 van 28 februari 2024:

Aanpassingen tov vorige versie :

 • Aanpassingen inzake privacy

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Olympus App, die wordt beheerd en uitgebaat door de naamloze vennootschap OLYMPUS MOBILITY (hierna ook aangeduid met ‘wij’ of ‘ons’), gevestigd te 1000 Brussel, Theresianenstraat 7/A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0638.809.930.

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden tevens als algemene contractvoorwaarden voor de Rechtstreekse Gebruikers, zowel voor het gebruik van de Olympus App als Third Party Apps.

 1. Definities

Olympus App : de mobiele app door ons ontwikkeld die de Gebruikers toelaat om toegang te verkrijgen tot het aanbod van Mobiliteitsdiensten.

Third Party Apps : de mobiele apps van derde partijen via dewelke wij Mobiliteitsdiensten aanbieden aan Rechtstreekse Gebruikers, en waarbij de toegang van de Rechtstreekse Gebruikers tot de app zelf louter beheerd en geregeld wordt door de derde partij in kwestie. Bv. Banking-Apps.

Gebruikers : de Rechtstreekse Gebruikers en de Onrechtstreekse Gebruikers. Zij kopen van ons de Mobiliteitsdiensten. De Gebruikers worden in het algemeen hierna ook aangeduid met ‘u’ of ‘uw’. Een Gebruiker kan de hoedanigheid van Rechtstreekse en Onrechtstreekse Gebruiker combineren.

Rechtstreekse Gebruikers : elke Gebruiker die – al dan niet via een tussenpersoon – met ons in rechtstreeks contractueel verband treedt om Mobiliteitsdiensten te kopen via de Olympus App of via Third Party Apps.

Onrechtstreekse Gebruikers : elke Gebruiker die in contractueel verband (zoals: arbeidsovereenkomst, zelfstandige samenwerking, mandaat,…) staat met een Bedrijfsklant (de Werkgever) en daardoor op regelmatige wijze toegelaten werd om van de Olympus App gebruik te maken en Mobiliteitsdiensten te kopen. Door het aanvaarden van deze Gebruikersvoorwaarden ontstaat een rechtstreeks contractueel verband tussen de Onrechtstreekse Gebruikers enerzijds en Olympus Mobility anderzijds, louter voor wat betreft de hierin geregelde onderwerpen die tot rechtstreekse interactie tussen Olympus Mobility en de Gebruikers aanleiding geven.

Family Members : Gebruikers die door bestaande (Rechtstreekse of Onrechtstreekse) Gebruikers op regelmatige wijze toegelaten werden om onder zijn/haar Mobiliteitsbudget en/of Privébudget van de Olympus App gebruik te maken en Mobiliteitsdiensten te kopen

Bedrijfsklant : de Onderneming (waaronder te verstaan: ieder die geen Consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht) die met ons of met een andere Bedrijfsklant in contractueel verband treedt om via ons Mobiliteitsdiensten aan te schaffen en/of toegang te krijgen of te geven tot de Olympus App voor één of meerdere van volgende categorieën personen:

– voor Onrechtstreekse Gebruikers waarmee zij in contractueel verband staat (voor hen gelden zij als Werkgever);

– voor andere Bedrijfsklanten waarmee zij in contractueel verband staan;

De Bedrijfsklant – natuurlijke persoon – die in eigen naam en voor eigen rekening bij ons Mobiliteitsdiensten aanschaft geldt als Rechtstreekse Gebruiker.

Bedrijfsbudget : Globaal budget voor het aanschaffen van Mobiliteitsdiensten op het niveau van de Bedrijfsklant.

Mobiliteitsbudget : Budget op niveau van de Onrechtstreekse Gebruiker voor de aanschaf van Mobiliteitsdiensten, verschaft door de Bedrijfsklant waar de Gebruiker aan verbonden is.

Privébudget : Door een Rechtstreekse Gebruiker persoonlijk opgeladen budget voor de aanschaf van Mobiliteitsdiensten, op diens eigen verantwoordelijkheid en in directe contractuele relatie met ons, niet via een Bedrijfsklant.

Mobiliteit Resource Provider (afgekort als: MRP) : de partij die Mobiliteitsdiensten aanbiedt op de markt en waarmee Olympus Mobility in contractueel verband staat om deze Mobiliteitsdiensten aan te bieden via de Olympus App en/of Third Party Apps. Bv. Cambio, NMBS, De Lijn, …

Mobiliteitsdienst : een goed of dienst met betrekking tot mobiliteit, dat aangeboden wordt via de Olympus App en/of Third Party Apps, en dat verschaft wordt door een MRP en dat kan bestaan uit één of meerdere van de volgende zaken: openbaar verkoop, parkeerdiensten, huren of uitlenen van vervoermiddelen, gebruik van oplaadinfrastructuur, aankoop van brandstof, of andere goederen of diensten met betrekking tot mobiliteit welke Olympus Mobility verkiest hieraan toe te voegen.

Token : een materieel voorwerp dat aan een Gebruiker toegang kan verschaffen tot bepaalde Mobiliteitsdiensten en dat uitgegeven wordt door derden en dat onder de verantwoordelijkheid valt van derden. Voorbeelden zijn een tankkaart of de Mobib-kaart.

Werkgever : de Bedrijfsklant die met ons in contractueel verband treedt om via ons toegang te geven tot de Olympus App voor Onrechtstreekse Gebruikers waarmee zij in contractueel verband staat. De Werkgever verschaft aan deze Onrechtstreekse Gebruikers een Mobiliteitsbudget op basis van het eigen Bedrijfsbudget. Het contractueel verband tussen de Werkgever en de Onrechtstreekse Gebruiker is niet noodzakelijk een arbeidsovereenkomst, dit kan ook een zelfstandige samenwerking of mandaat zijn of een andere vorm van contractuele relatie.

 1. Toepassing

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing voor en op ieder die gebruik maakt van de Olympus App, de Third Party Apps en de via ons aangeboden Mobiliteitsdiensten.

Onder gebruik in de zin van dit artikel wordt ook beschouwd het loutere raadplegen van de Olympus App en het downloaden van de Olympus App.

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden daarnaast als algemene contractvoorwaarden voor de Rechtstreekse Gebruikers, die deze aanvaarden alvorens gebruik te kunnen maken van de Olympus App, de Third Party Apps en de Mobiliteitsdiensten.

 1. Opgave gegevens

De aanmaak van een Gebruiker vergt het doorgeven van een aantal persoonsgegevens. De Gebruiker ziet erop toe dat deze ten allen tijde correct zijn. Het doorgeven van gebeurlijke wijzigingen is de eigen verantwoordelijkheid van elke Gebruiker, hetzij door dit zelf in de Olympus App of Third Party App te doen, hetzij voor de Gebruikers bij wie dit niet kan, door dit door te geven aan degene die hen toegang verschafte (Bedrijfsklant of andere Gebruiker).

De Bedrijfsklanten zien erop toe dat hun eigen gegevens en die van de Gebruikers aan wie zij toegang verschaften ten allen tijde correct zijn.

Er kunnen op later tijdstip aan de Gebruikers en Bedrijfsklanten bijkomende gegevens gevraagd worden naar gelang deze nodig of nuttig zijn voor het verbeteren van de bestaande dienstverlening of voor uitbreiding van de dienstverlening.

In zoverre wij genoodzaakt zouden worden om hetzij reeds doorgegeven gegevens te verifiëren, hetzij bijkomende gegevens op te vragen met betrekking tot een Gebruiker of Bedrijfsklant, en dit om dwingende redenen of redenen van groot belang (voorbeeld: opsporen van fraude, onderzoek van incidenten, op rechterlijk bevel,…) dan verbinden de Gebruikers en Bedrijfsklanten zich ertoe zonder verwijl alle noodzakelijke medewerking hieraan te verschaffen.

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de privacy policy opgenomen verder in deze gebruikersvoorwaarden.

 1. Budget

Er kan per Gebruiker een budget opgeladen worden dat met behulp van de Olympus App gebruikt kan worden voor het aanschaffen van Mobiliteitsdiensten. Voor de Onrechtstreekse Gebruiker valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Werkgever (Mobiliteitsbudget). Voor de Rechtstreekse Gebruiker is dit een eigen verantwoordelijkheid (Privébudget).

De Family Member ressorteert onder het budget van de Gebruiker die hem toegang verschafte. Een Gebruiker kan andere natuurlijke personen (geen Ondernemingen) uitnodigen via de Olympus App om Mobiliteitsdiensten aan te schaffen op het hem door de Werkgever verschafte Mobiliteitsbudget of op zijn Privébudget. De aldus uitgenodigde Gebruiker is een Family Member, verbonden aan de Gebruiker die hem toegang verschafte. De Family Member zal een login via mail en pincode via sms krijgen voor de toegang tot de Olympus app, dient deze AV goed te keuren, en kan vervolgens Mobiliteitsdiensten aankopen op het budget van de Gebruiker die hem toegang verschafte.

De Onrechtstreekse Gebruiker heeft de mogelijkheid om los van het via de Werkgever verkregen Mobiliteitsbudget, ook een eigen Privébudget op te laden. Voor wat dit Privébudget betreft, geldt de Gebruiker in kwestie dan als Rechtstreekse Gebruiker. Deze contractuele relatie bestaat rechtstreeks met Olympus Mobility en wordt afzonderlijk behandeld van de eerder bestaande onrechtstreekse relatie via de Werkgever. De Werkgever in kwestie krijgt geen informatie over het Privébudget, noch over de daarmee verrichte aankopen.

Voor het door Rechtstreekse Gebruikers opgeladen Privébudget en voor de door hen gebruikte Mobiliteitsdiensten worden geen facturen uitgeschreven, tenzij het een Bedrijfsklant betreft. Facturatie wordt enkel uitgeschreven voor Bedrijfsklanten conform de met hen gesloten contracten.

Een oplaadbeurt door een Gebruiker is onderworpen aan een transactiekost per oplaadbeurt. Deze transactiekost wordt aangegeven in de Olympus App. Een Gebruiker dient per oplaadbeurt een minimumbedrag op te laden, aangegeven in de Olympus App, en kan een budget opladen van ten hoogste 150,00 euro. Voor deze oplading kan gebruik gemaakt worden van een Maestro bankkaart of van een Mastercard. De Gebruiker is gehouden steeds een afdoende budget te voorzien. Het door de Rechtstreekse Gebruiker opgeladen Privébudget wordt na beëindiging van de overeenkomst aan de Rechtstreekse Gebruiker teruggestort, en wel op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin deze overeenkomst een einde neemt. Olympus Mobility hanteert deze termijn louter voor het geval er ten laste van de Rechtstreekse Gebruiker in de periode na de beëindiging nog kosten zouden vastgesteld worden. Er worden geen intresten op enig terug te storten bedrag gerekend. Terugstorting impliceert geen afstand van enig vorderingsrecht.

Olympus Mobility zal de Rechtstreekse Gebruikers bijstand verlenen bij eventuele problemen bij het gebruik van het systeem voor online betaling en zal de te contacteren partij zijn in geval van vragen hieromtrent (waaronder over chargebacks, klachten van welke aard dan ook, annuleringen en terugbetalingen). Er kan contact opgenomen worden op het mailadres support@olympus-mobility.com.

 1. Aangeboden diensten

Olympus Mobility stelt het gebruik van de Olympus App ter beschikking van de Gebruikers. Via de Olympus App, naar gelang het geval al dan niet in combinatie met een Token, kan toegang bekomen worden tot de Mobiliteitsdiensten die in de Olympus App als zijnde beschikbaar staan vermeld.

Het aanbod van Mobiliteitsdiensten kan variëren buiten de wil van Olympus Mobility. De Gebruiker erkent dat dergelijke wijzigingen geen aanleiding kunnen geven tot wijziging of beëindiging van andere verbintenissen onder deze overeenkomst.

Naar gelang de Mobiliteitsdiensten goederen betreffen, geldt in het bijzonder het volgende:

 • Het risico gaat over bij levering, het eigendomsrecht gaat pas over bij volledige betaling;
 • De betaling aan Olympus Mobility is bevrijdend voor de aankoop van de goederen in kwestie.

In geval van technische moeilijkheden met de Olympus App kan de gebruiker contact opnemen via e-mail op support@olympus-mobility.com.

 1. Gebruik van Third Party Apps

De Gebruiker of Bedrijfsklant die via een Third Party App de Mobiliteitsdiensten aanschaft aanvaardt daarvoor deze gebruikersvoorwaarden.

Wij komen in dat geval enkel tussen voor de bestelling van de Mobiliteitsdiensten zelf. De afhandeling van de betaling gebeurt met de Third Party App zelf en valt onder de verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener die in de Third Party App aangeduid is. De betaling gebeurt aan Olympus Mobility en is bevrijdend voor de aankoop van de Mobiliteitsdiensten in kwestie. Het eigendomsrecht op goederen gaat over bij volledige betaling, het risico gaat over bij levering.

De Rechtstreekse Gebruiker of Bedrijfsklant blijft ten allen tijde persoonlijk gehouden tot betaling van de bestelling t.a.v. Olympus Mobility.

 1. Olympus Linkr

Mits instemming van de betrokken Werkgever, kunnen er voor Onrechtstreekse Gebruikers bij het aanbod van Mobiliteitsdiensten in de Olympus App ook Mobiliteitsdiensten worden opgenomen waarvoor deze Gebruiker rechtstreeks klant dient te worden van de MRP. Deze soort MRP wordt Olympus Linkr genoemd.

In de Olympus App krijgt de Gebruiker toelichting en instructies over hoe zelf klant te worden bij de Olympus Linkr, daarbij inbegrepen de regel dat gebruik gemaakt moet worden van een gebruikersnaam/contactgegeven die verwijst naar de Gebruiker zelf: voornaam.naam@olym.app, en voorts zijn eigen persoons- en betaalgegevens.

De Gebruiker koopt de Mobiliteitsdiensten van de Olympus Linkr aan in eigen naam, voor eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid, en betaalt zelf alle bedragen die aan de Olympus Linkr verschuldigd zijn.

Via de gebruikersnaam voornaam.naam@olym.app stuurt de Olympus Linkr per e-mail aan Olympus Mobility een bestelbevestiging van elke door de Gebruiker gekochte Mobiliteitsdienst. Olympus Mobility stuurt alle op deze gebruikersnaam ontvangen berichten per e-mail door aan de Gebruiker. Door klant te worden bij de Olympus Linkr met gebruik van de gebruikersnaam/contactgegeven voornaam.naam@olym.app aanvaardt de Gebruiker dat Olympus Mobility kennis krijgt van al deze berichten. De Gebruiker zal voornaam.naam@olym.app niet gebruiken voor enig ander doeleinde.

De Gebruiker krijgt in de Olympus App een pushbericht wanneer een bestelbevestiging van een Olympus Linkr werd ontvangen, met de vraag om deze uitgave toe te wijzen:

 • Op zijn Mobiliteitsbudget, indien de uitgave ten laste is van zijn Werkgever;
 • Als zijnde privé indien de uitgave niet ten laste is van zijn Werkgever.

Indien de Gebruiker de uitgave niet of niet binnen de 5 kalenderdagen toewijst, wordt deze geacht privé te zijn.

De uitgaven die worden toegewezen als zijnde ten laste van zijn Mobiliteitsbudget worden door Olympus Mobility aan de Gebruiker terugbetaald, op voorwaarde van voldoende beschikbaar krediet op het Mobiliteitsbudget in kwestie. De Gebruiker dient daartoe zijn IBAN-rekeningnummer aan Olympus Mobility te hebben meegedeeld.

De toewijzing gebeurt door de Gebruiker in eer en geweten en op eigen verantwoordelijkheid. Olympus Mobility neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor een verkeerde toewijzing en behoudt zich het recht voor om elk gebruik van het OSP en de diensten van Olympus Mobility door de Gebruiker te schorsen of te beëindigen zoals voorzien in het artikel ‘Duurtijd’ in geval van vermoedens van foutieve toewijzing.

Wanneer de Gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de mogelijkheid om Mobiliteitsdiensten van een Olympus Linkr op zijn Mobiliteitsbudget toe te wijzen, of wanneer de Gebruiker niet langer toegang heeft tot het OSP of de Olympus App, zal de Gebruiker zelf het nodige doen om de gebruikersnaam/contactgegeven voornaam.naam@olym.app bij de Olympus Linkr te wijzigen of een nieuwe account aan te maken zodat de berichten van de Olympus Linkr niet langer bij Olympus Mobility toekomen. Olympus Mobility wijst elke aansprakelijkheid af indien daaraan niet voldaan wordt en indien berichten van de Olympus Linkr niet of niet langer doorgestuurd worden.

 1. Indirect Sales Agreement met NMBS voor Bedrijfsklanten

Bedrijfsklanten die via de Olympus App treintickets willen kunnen aankopen of dat recht aan Gebruikers willen verschaffen dienen een Indirect Sales Agreement met NMBS af te sluiten.

Voor meer informatie daarover neemt de Bedrijfsklant contact op met een van onze partners (opgesomd op onze website) of met ons per e-mail op info@olympus-mobility.com.

 1. Herroepingsrecht voor consumenten bij overeenkomsten op afstand

De Onrechtstreekse Gebruiker kan niet van het wettelijke herroepingsrecht gebruik maken nu deze niet in eigen hoedanigheid met ons in rechtstreeks contractueel verband de Mobiliteitsdiensten voor eigen rekening aankoopt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De Rechtstreekse Gebruiker en desgevallend de Family Members kunnen niet van het wettelijke herroepingsrecht gebruik maken bij het aankopen van Mobiliteitsdiensten, nu het herroepingsrecht hierop niet van toepassing is uit hoofde van volgende wettelijke uitzonderingen, naar gelang het geval:

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (m.n. brandstoffen – zie art. VI.53, 6° WER);
 • de terbeschikkingstelling van vervoerdiensten waarvoor een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien (zie art. VI.53, 12° WER).

De Rechtstreekse Gebruiker kan wel voor de overeenkomst die hij met ons sluit m.b.t. het recht om van de Olympus App gebruik te maken, het herroepingsrecht voor consumenten inroepen vermits de overeenkomst op afstand wordt gesloten.

Dit houdt in dat deze Rechtstreekse Gebruiker het recht heeft om binnen de 14 dagen na sluiting van de overeenkomst, zonder opgave van redenen hier alsnog van af te zien, mits dit aan ons binnen die termijn wordt meegedeeld. Dit kan eenvoudig door binnen de Olympus App de overeenkomst stop te zetten met de daarvoor voorziene functie, waarop een bevestiging van ontvangst per e-mail volgt. Anderzijds mag deze Rechtstreekse Gebruiker daarvoor ook gebruik maken van het volgende, wettelijk voorziene, modelformulier:

–Aan Olympus Mobility NV, Theresianenstraat 7/A – 1000 Brussel of via info@olympus-mobility.com:

–Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

–Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

–Naam/Namen consument(en):

–Adres consument(en):

–Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

–Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Voor vooraf aan het inroepen van het herroepingsrecht reeds bestelde Mobiliteitsdiensten geldt geen herroepingsrecht, gelet op art. VI.53, 12° WER zoals voornoemd.

Reeds opgeladen Privébudget wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel binnen de 14 dagen na inroeping van het herroepingsrecht, onder voorbehoud van inhouding door ons van een redelijke provisie zo er Mobiliteitsdiensten verbruikt werden vooraf aan de inroeping van het herroepingsrecht waar wij niet binnen dergelijk korte termijn de volledige kostprijs van kennen.

 1. Persoonlijk gebruik van de Olympus App

Van de Olympus App kan alleen gebruik gemaakt worden door de Gebruiker, die daarvoor van een Werkgever uitdrukkelijke toelating heeft gekregen, door een Family Member die van een Gebruiker uitdrukkelijke en door deze Gebruikersvoorwaarden toegelaten toelating kreeg, of door Rechtstreekse Gebruikers bij wie de uitdrukkelijke toelating volgt uit de aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden.

Deze toelating is persoonlijk en is niet overdraagbaar.

De Olympus App mag enkel gebruikt worden voor het verschaffen van Mobiliteitsdiensten voor de Gebruiker zelf, tenzij er door de Werkgever aan een Onrechtstreekse Gebruiker uitdrukkelijk toelating is gegeven om Mobiliteitsdiensten eveneens voor welbepaalde derden te verschaffen, bijvoorbeeld gezinsleden (Family Members).

In geen enkel geval mag de Gebruiker via de Olympus App Mobiliteitsdiensten aan derden verstrekken tegen betaling.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat niet-geautoriseerde derden van de Olympus App en de Mobiliteitsdiensten zouden maken via de aan de Gebruiker verschafte toegang. Wij raden de Gebruiker aan om een schermbeveiliging op het toestel te zetten ten einde oneigenlijk gebruik te voorkomen.

De Gebruiker moet ons onmiddellijk inlichten wanneer vermoed wordt dat gebruik is gemaakt van de Olympus App door niet-geautoriseerde derden.

Teneinde dergelijke en andere niet-toegelaten handelingen te voorkomen en te bestrijden behouden wij ons het recht voor het gebruik van de Olympus App te monitoren en elk gebruiksrecht op te schorten of in te trekken van of de toegang te weigeren aan personen ten aanzien van wie vermoedens van het stellen van niet-toegelaten handelingen bestaan. Dergelijke vermoedens kunnen volgen uit het vaststellen van het gebruik van de Olympus App op ongebruikelijke wijze of op een wijze die misbruik doet vermoeden. De termen ‘ongebruikelijke wijze’ en ‘misbruik’ worden door ons autonoom ingevuld.

Dergelijke opschorting, intrekking of weigering van toegang kan geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding of terugbetaling.

 1. Correct gebruik van de Olympus App

Voor zover dit niet uitdrukkelijk is toegelaten door de wet, zal de Gebruiker er zich van onthouden:

 • de Olympus App te decompileren of ‘reverse-engineeren’ om de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen;
 • technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Olympus App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen;
 • de Olympus App te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken te maken.
 1. Voorwaarden van de Mobiliteitsdiensten en contractuele verhouding met MRP

Het aanschaffen van een Mobiliteitsdienst via de Olympus App of via een Third Party App houdt steeds de onvoorwaardelijke aanvaarding in door de Gebruiker van alle voorwaarden die de MRP, die de Mobiliteitsdienst verleent, hanteert ten aanzien van de personen die van deze Mobiliteitsdienst gebruik maken (hierna ook: ‘Voorwaarden van de MRP’). De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Voorwaarden van de MRP stipt na te leven, alsmede deze naleving op te leggen aan personen die via de Gebruiker (mede) gebruik maken van de Mobiliteitsdienst in kwestie. De Gebruiker is voor deze personen verantwoordelijk.

Van zijn kant verbindt ook de Bedrijfsklant zich ertoe, in zoverre voor hem relevant, om van de Voorwaarden van de MRP kennis te nemen en aanvaardt hij deze.

Het aanschaffen van een Mobiliteitsdienst kan onderworpen worden aan een voorafgaande afzonderlijke goedkeuring van de Gebruiker door de MRP of aan een voorafgaande afzonderlijke aanvaarding van de Voorwaarden van de MRP doch ook zonder dergelijke modaliteiten wordt de Gebruiker geacht vooraf aan het aanschaffen van een Mobiliteitsdienst kennis te nemen van de Voorwaarden van de MRP die de Mobiliteitsdienst verleent en deze te aanvaarden.

De Voorwaarden van de MRP worden autonoom bepaald en ingevuld door de MRP in kwestie en vallen buiten onze verantwoordelijkheid. De Voorwaarden van de MRP bestaan uit elk voorschrift, reglement, algemene of bijzondere bepaling die de MRP in kwestie hanteert en kenbaar maakt, onder welke vorm dan ook en op welke wijze dan ook: weze het door deze uit te hangen, door deze online te plaatsen, door deze op een andere wijze te publiceren of kenbaar te maken, zelfs mondeling, en in om het even welke landstaal. Het kan daarbij gaan om voorschriften die algemeen gelden of slechts voor bepaalde groepen of zelfs op individueel niveau. Inbegrepen zijn tevens alle voorschriften die van overheidswege opgelegd worden ten aanzien van de personen die van de Mobiliteitsdienst in kwestie gebruik maken.

De Gebruiker en de Bedrijfsklant aanvaarden en erkennen dat de MRP het recht heeft de Voorwaarden van de geleverde Mobiliteitsdiensten eenzijdig te wijzigen. Onder voorwaarde dat Olympus Mobility op correcte wijze en rechtstreeks door de MRP op de hoogte gebracht is van deze gewijzigde voorwaarden zullen deze wijzigingen door Olympus Mobility kenbaar gemaakt en ter acceptatie voorgelegd worden via de Olympus App.

Voor wat betreft de openbare vervoersmaatschappijen NMBS, De Lijn, MIVB en TEC komt bij het bestellen van een vervoersticket door de Gebruiker een rechtstreekse overeenkomst tussen deze openbare vervoersmaatschappij en de Gebruiker tot stand: Olympus Mobility biedt deze Mobiliteitsdiensten aan in naam en voor rekening van de maatschappij in kwestie.

Het aankopen van Mobiliteitsdiensten bij Olympus Linkr’s gebeurt door de Gebruiker in eigen naam, voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid.

Brandstoffen worden door Olympus Mobility aangeboden in eigen naam maar voor rekening van de brandstofleverancier. De betaling gebeurt bevrijdend aan Olympus Mobility.

Onderstaande lijst met Mobiliteitsdiensten en Algemene Voorwaarden is bij wijze van illustratie en is niet exhaustief. Olympus Mobility is niet verantwoordelijk indien enige link niet meer zou werken of volstaan. De Gebruiker dient ten allen tijde zelf van de voorwaarden van de MRP kennis te nemen, op welke wijze deze ook publiek gemaakt zijn.

 1. Tarieven

Bij het aanschaffen van een Mobiliteitsdienst via de Olympus App of een Third Party App wordt door ons een budgetcontrole uitgevoerd, m.a.w. wordt nagegaan of er voldoende budget beschikbaar is. Deze budgetcontrole wordt met zorg uitgevoerd maar impliceert niet dat het budget desalniettemin niet overschreden kan worden, onder andere door onvoorziene meerkosten (bv. langer dan toegelaten gebruik van Velo, Mobit of Blue-bike) of door Mobiliteitsdiensten waarvan de exacte prijs vooraf niet gekend is (bv. parkeren).

Voor bepaalde Mobiliteitsdiensten is de voorafgaande budgetcontrole technisch niet mogelijk (bv. Cambio) zodat de bestede som naderhand op het budget wordt afgerekend. Is de budgetstand negatief dan dient dit ten allen tijde en zo spoedig mogelijk te worden aangezuiverd door bijkomend budget op te laden of het tekort rechtstreeks te storten aan Olympus Mobility. Wij behouden ons het recht voor om de Gebruiker of Bedrijfsklant (naar het geval) hiervoor zo nodig aan te manen, door berichten binnen de Olympus App te sturen of per e-mail of met andere communicatiemiddelen, en wij behouden ons het recht voor om bij gebreke aan tijdige aanzuivering intresten aan te rekenen aan de wettelijke intrestvoet vanaf de eerste aanmaning.

De tarieven van de Mobiliteitsdiensten worden kenbaar gemaakt in de Olympus App, in de Third Party App of door de MRP zelf en gelden als aanvaard door het loutere gebruik van deze App. Deze tarieven zijn inclusief BTW.

Er kan een servicekost worden aangerekend bij de aankoop van Mobiliteitsdiensten. Is dat het geval dan wordt deze steeds in de bestelprocedure duidelijk en afzonderlijk van de kost van de Mobiliteitsdiensten zelf vermeld, vooraf aan de eigenlijke bestelling.

 1. Duurtijd

De duurtijd van het gebruiksrecht van de Onrechtstreekse Gebruiker wordt bepaald door de contractuele relatie tussen ons en de Werkgever en/of de Bedrijfsklant(en) in de ketting via dewelke de Gebruiker de toegang krijgt. De verantwoordelijkheid voor het verschaffen, het opschorten en het beëindigen van deze toegang ligt bij de Bedrijfsklant(en) in kwestie en Olympus Mobility kan daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden.

De duurtijd van de overeenkomst tussen ons en de Rechtstreekse Gebruiker die de Olympus App gebruikt is onbepaald. Deze kan door beide partijen met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen beëindigd worden (voor de Rechtstreekse Gebruiker is deze functie in de Olympus App voorzien), zonder recht op schadevergoeding louter op basis van deze beëindiging. Door deze Rechtstreekse Gebruiker reeds bestelde Mobiliteitsdiensten kunnen, in geval de overeenkomst door ons wordt beëindigd, nog opgebruikt worden, behoudens indien de oorzaak van deze beëindiging gelegen is in een ernstige wanprestatie van de kant van deze Rechtstreekse Gebruiker die redelijkerwijze verantwoordt dat wij onze dienstverlening onmiddellijk beëindigen.

De duurtijd van het gebruiksrecht van de Family Member wordt bepaald door het gebruiksrecht van de Gebruiker die hem toegang verschafte en zal met onmiddellijke ingang eindigen indien en zodra dat laatste gebruiksrecht een einde neemt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Gebruiker die aan de Family Member toegang verschafte en de Gebruiker in kwestie vrijwaart ons voor alle aanspraken van de Family Member in kwestie.

Wij behouden ons steeds het recht voor de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in geval van misbruik of vermoeden van misbruik van de kant van de Gebruiker of van iemand waar de Gebruiker voor dient in te staan.

 1. Aansprakelijkheid

15.1 Gebruik van de Olympus App

De Olympus App is beschikbaar zoals in de huidige staat en dient enkel gebruikt te worden voor de doeleinden die uitdrukkelijk worden vermeld. Deze doeleinden zijn algemeen en zijn niet toegespitst op een persoonlijke of individuele situatie of hoedanigheid. Het gebruik van de Olympus App is uitsluitend op eigen risico. Wij leveren inspanningen om ervoor te zorgen dat de Olympus App bruikbaar is voor de operating systems van mobiele toestellen met iOS of Android doch kunnen nooit de werking garanderen voor alle versies, noch voor nieuwe versies, noch voor het blijven ondersteunen van oude versies. De hardware-vereisten voor het gebruik van de Olympus App kunnen variëren in functie van de ontwikkeling van de software. Olympus Mobility kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor de geschiktheid van een mobiel toestel of operating system van een Gebruiker voor de Olympus App op enig ogenblik.

15.2 Mobiliteitsdiensten

Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de levering of uitvoering van de Mobiliteitsdiensten zelf. Olympus Mobility komt niet tussen in de uitvoering van de Mobiliteitsdiensten door de MRP’s en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig handelen of in gebreke blijven van een MRP. Elke aanspraak aangaande de levering of uitvoering van Mobiliteitsdiensten aan de Gebruiker dient door de Gebruiker tot de MRP zelf gericht te worden. Alle vorderingsrechten dienaangaande worden voor zoveel als nodig mee overgedragen aan de Gebruiker bij het aanschaffen van Mobiliteitsdiensten in de Olympus App. Terugbetaling van via de Olympus App bestelde of aangeschafte Mobiliteitsdiensten is ten allen tijde uitgesloten, zelfs bij onrechtmatig gebruik van de aan een Gebruiker verleende toegang tot de Olympus App door derden.

Op de uitsluiting van terugbetaling gelden volgende uitzonderingen:

 • De Lijn – De prijs van het M-Ticket wordt in principe onder geen enkel beding terugbetaald, tenzij in uitzonderlijke gevallen die te wijten zijn aan De Lijn of de M-Leverancier waardoor de Gebruiker geen gebruik zou hebben kunnen maken van zijn M-Ticket. Hiervoor dient de Gebruiker contact op te nemen met de klantendienst van De Lijn.
 • NMBS – De Gebruiker heeft recht op compensatie bij vertraging van meer dan 60 minuten aan 100% van de waarde van een enkele reis. Een compensatie aanvragen kan enkel bij de NMBS via Hoe compensatie aanvragen.

Deze uitzonderingen vallen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de vermelde MRP en Olympus Mobility is niet verantwoordelijk voor eventuele wijziging hiervan of voor de wijze van uitvoering.

15.3 Tokens

In zoverre voor het gebruik van Mobiliteitsdiensten een Token vereist is, valt dit Token en de werking en beschikbaarheid ervan uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de uitgever van dat Token, en in geen geval onder onze aansprakelijkheid.

15.4 Informatie

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is, doch ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren, en indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u ons contacteren via onze contactgegevens zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

15.5 Beschikbaarheid

Wij spannen ons in om de Olympus App met alle redelijke middelen beschikbaar te houden en te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen echter de mogelijkheid niet uitsluiten dat er haperingen of periodes van niet-beschikbaarheid optreden, al dan niet door toedoen van derden, en om die reden kan er geen ononderbroken toegang gegarandeerd worden.

15.6 Aansprakelijkheidsbeperking

Noch wij, noch onze werknemers, agenten, medewerkers, bestuurders, gemandateerden, commerciële partners, freelancers, aangestelden of rechtsopvolgers zijn aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, verlies van goodwill, commerciële schade, dataverlies, winstderving, etc.), noch contractueel, noch buitencontractueel. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor bewezen opzet, grove schuld of bedrog. In zoverre de mogelijkheid tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid onder de in een concreet geval toepasselijke wetgeving beperkt is, wordt de toepassing van dit artikel overeenstemmend beperkt tot de conform de toepasselijke wetgeving maximaal toegelaten beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid zonder dat dit artikel in haar geheel is aangetast door nietigheid of ongeldigheid.

15.7 Aansprakelijkheid Gebruikers

Olympus Mobility kan in een aantal gevallen uit hoofde van haar contracten met de MRP’s door hen rechtstreeks aangesproken worden tot vergoeding van schade wegens enige wanprestatie, wanuitvoering of onrechtmatige daad begaan door Gebruikers, die zich de Mobiliteitsdiensten hebben verschaft via de Olympus App of Third Party Apps. Daarnaast kan een Mobiliteits- of Privébudget in specifieke omstandigheden overschreden worden en negatief komen te staan, wat per onmiddellijk dient aangezuiverd te worden. In al deze gevallen ontstaat er een aansprakelijkheid t.a.v. ons en/of de MRP in de zin van dit artikel.

De afwikkeling hiervan gebeurt voor wat de Onrechtstreekse Gebruikers betreft via de Bedrijfsklant van wie zij toegang kregen tot de Olympus App. De Bedrijfsklant is in dit verband integraal en onbeperkt aansprakelijk voor de Onrechtstreekse Gebruikers die via hen (rechtstreeks of onrechtstreeks) toegang kregen tot de Mobiliteitsdiensten, en evenzeer voor de Family Members die door deze Onrechtstreekse Gebruikers werden toegelaten.

De Onrechtstreekse Gebruiker is persoonlijk, integraal en onbeperkt aansprakelijk voor de Family Members die via hem/haar toegang kregen tot de Mobiliteitsdiensten.

De Rechtstreekse Gebruikers zijn integraal en onbeperkt aansprakelijk voor de Family Members die via hen toegang kregen tot de Mobiliteitsdiensten. De Rechtstreekse Gebruikers verbinden er zich toe om, op voorlegging door ons van een door een MRP overgemaakte schadevordering, deze binnen de 15 dagen te betalen, aan ons of rechtstreeks aan de MRP (naar gelang het geval), tenzij gegronde redenen van protest ons met gebeurlijke bewijsstukken bezorgd worden binnen dezelfde termijn. Wij behouden ons het recht voor een dergelijke schadevordering aan de MRP over te dragen zodat hij de Rechtstreekse Gebruiker en/of de Family Member zelf kan aanspreken en Olympus Mobility buiten zake wordt gelaten.

Onterechte weigering van de Rechtstreekse Gebruiker om onder dit artikel verschuldigde (schade)vergoeding te betalen geeft Olympus Mobility het recht om haar dienstverlening onmiddellijk op te schorten op de wijze en met de gevolgen zoals voorzien in het artikel ‘Duurtijd’. In geval van dergelijke onterechte weigering vrijwaart de Rechtstreekse Gebruiker ons voor alle kosten, schade en intresten die daarvan het gevolg is in de relatie tussen ons en de betrokken MRP.

Wanneer verschillende personen (waaronder Bedrijfsklanten en Gebruikers) conform deze Gebruikersvoorwaarden gezamenlijk aansprakelijk zijn dan geldt deze aansprakelijkheid hoofdelijk en ondeelbaar.

 1. Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, d.w.z. situaties die het erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verbintenissen uit te voeren. Onder overmacht zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, daden van terrorisme, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, bugs in software of hardware van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, epidemieën, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

 1. Privacy Policy

Wij dragen zorg voor uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese wetgeving (Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens).

In dit artikel geven we heldere en transparante informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

In de regel treden wij steeds op als verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de dienstverlening die wij via de Olympus App aanbieden. We zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens die we verwerken.

Uitzonderlijk zullen wij (sommige van) uw persoonsgegevens ook verwerken als verwerker. Dat is onder meer het geval voor persoonsgegevens die wij in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke De Lijn verwerken voor wat betreft de levering en de controle van een M-Ticket.

Wanneer persoonsgegevens van werknemers aan ons doorgegeven worden door of op instructie van werkgevers verwerken wij deze persoonsgegevens als (sub)verwerker van de verwerkingsverantwoordelijke werkgever tot zolang de werknemer in kwestie zijn account niet geactiveerd heeft, hetgeen onze dienstverlening doet aanvatten.

Voor wat de verwerking van persoonsgegevens betreft louter in het kader van de creatie en het beheer van de mobiliteitsrekening in de zin van de wetgeving op het mobiliteitsbudget zijn wij (sub)verwerker van de verwerkingsverantwoordelijke werkgever.

17.1 Soorten persoonsgegevens die worden verzameld en rechtsgronden voor hun verwerking

Via de Olympus App en Third Party Apps en via doorgiftes van Bedrijfsklanten en MRP’s worden onder andere de volgende gegevens verzameld: Uw naam, taal, geslacht, adres, GSM-nummer, geboortedatum, bedrijfsgegevens, btw-nummer, e-mailadres, browser, besturingssysteem, gebruikersid, recto-verso kopie identiteitskaart en rijbewijs, Token informatie zoals bv. nummerplaat, Tokennummers (zoals Mobib- kaartnummers, laadkaart- of tankkaartnummer) …

Daarnaast verzamelen we gegevens over de manier waarop u de Mobiliteitsdiensten en de Olympus App gebruikt. Dit zijn onder meer gegevens m.b.t. de aankoop en het gebruik van de Mobiliteitsdiensten (waaronder tijdstip aankoop, prijs, gegevens specifiek per mobiliteitsmodus waaronder datum, startpunt en bestemming van de reis), gegevens met betrekking tot het gebruik van de Olympus App, gegevens over de tewerkstelling van de Gebruiker (waaronder adres, zetel van tewerkstelling), thuisadres of gegevens omtrent de locatie (GPS positioneringen) van de gebruiker voor het aanbieden van gepaste mobiliteitsoplossingen (zoals bv. automatisch beheer van kilometercompensaties).

Er kan kilometerregistratie (zonder GPS tracking) toegepast worden voor de registratie van woon-werkverkeer of zakenreizen, mits aanduiding door de Gebruiker in de App zelf.

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens dan ook omdat:

 • U deze aan ons geeft (bv. door het aanmaken van een profiel of het aankopen van Mobiliteitsdiensten in de Olympus App of het gebruiken van de App, door onze online formulieren in te vullen, …);
 • derden, zoals uw werkgever of familieleden, deze gegevens aan ons bezorgen opdat u beroep zou kunnen doen op onze diensten, bv. wanneer uw werkgever u een mobiliteitsrekening verschaft die beheerd kan worden via de Olympus App of een familielid een vervoersticket voor u aankoopt via de Olympus App;
 • derde dienstverleners waarop wij een beroep doen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten ons deze bezorgen (bv. MRP’s bij wie u via de Olympus App een Mobiliteitsdienst afneemt).

Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk opdat de Gebruiker van de Olympus App gebruik zou kunnen maken. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens wordt dus gesteund op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is en op ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te onderhouden, beveiligen en verbeteren.

Het niet verstrekken van correcte gegevens maakt gebruik van de Olympus App onmogelijk.

Voor de volgende gegevensverwerkingen zal uw toestemming gevraagd worden: locatiegegevens (GPS-tracking: zie art. 17.2.) en eventuele direct marketing. U kan uw toestemming voor deze verwerkingen die plaatsvinden om onze dienstverlening voor u te optimaliseren, steeds  intrekken, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

 17.2 Achtergrond locatiegegevens

Voor bepaalde toepassingen verzamelt de Olympus App locatie gegevens of heeft de Olympus App nood aan uitgebreide permissies voor locatiebepaling:

 1. Verzameling van gegevens van de locatiesensoren (gps, wifi, telecomnetwerk) en ander sensoren (gyroscoop, accelerometer) in het kader van projecten rond het sturen van het mobiliteitsgedrag van Gebruikers zoals Slim Naar Antwerpen
 2. Permissie tot het bijhouden door de App van de locatie van de Gebruiker in de achtergrond, dus ook wanneer de App niet actief is, bijvoorbeeld omdat de Gebruiker een herinnering wenst te krijgen om zijn parkeersessie te stoppen wanneer hij terug in de buurt van zijn wagen komt.

Hiervoor zal steeds apart toestemming gevraagd worden. Als u deze laatste gegevensverzameling om welke reden dan ook wenst te stoppen, dan kan u uw locatie bepaling en tracking deactiveren voor de Olympus app via de settings van de telefoon en aldus uw toestemming intrekken.

Bijkomende gegevens kunnen gevraagd worden voor optimale werking van de Olympus App indien dit nuttig of vereist zou zijn voor verbetering of uitbreiding van de bestaande dienstverlening.

17.3 Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens en doorgifte van deze gegevens

We gebruiken de gegevens die we uit al onze services verzamelen omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die tot stand komt met u (het verstrekken van onze mobiliteitsdienstverlening) en in het algemeen al het nodige te doen om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren.

Zo worden de verzamelde gegevens o.m. gebruikt voor de financiële verwerking van het gebruik van de Olympus App en Third Party Apps en het bijhouden van de goedkeuring van deze Gebruikersvoorwaarden. De verzamelde gegevens kunnen voorts worden gebruikt voor de uitvoering van Mobiliteitsdiensten door de MRP en voor de afhandeling van schadegevallen of inbreuken op de algemene voorwaarden van de MRP.

De verzamelde gegevens worden eveneens gebruikt vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren; evenals voor historische of wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden op basis van geanonimiseerde of gepseudonimiseerde persoonsgegevens, in vereenstemming met de bepalingen van het artikel 89.1 van de AVG. De verzamelde gegevens kunnen ook op geanonimiseerde wijze worden opgeslagen, verwerkt en verder gebruikt ten aanzien van de MRP’s van wie wij de mobiliteitsdiensten aanbieden om deze werkwijze verder te optimaliseren.

17.4 Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

De gegevens m.b.t. een bepaalde Mobiliteitsdienst worden aangewend voor rapportering ten aanzien van de MRP in kwestie. Deze gegevens worden enkel aan een MRP doorgegeven wanneer ze strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de door deze MRP verschafte Mobiliteitsdienst en de uitvoering van de overeenkomst die bestaat tussen ons en de Gebruiker enerzijds en ons en de MRP anderzijds. (Zo worden bv. aan NMBS de volgende persoonsgegevens verschaft: naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, datum van de reis en startpunt en bestemming van de reis).

Daarnaast gebeurt de rapportering ook met het oog op direct marketing door de MRP in kwestie, doch uitsluitend wanneer de Bedrijfsklant en de Gebruiker daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

De persoonsgegevens kunnen eveneens verschaft worden aan de Bedrijfsklant die aan de Onrechtstreekse Gebruiker toegang tot de Olympus App verschafte, in zoverre deze Bedrijfsklant nog niet over deze gegevens beschikte en slechts in functie van de contractuele verbintenissen tussen ons en de Bedrijfsklant, en dit op grond van ons gerechtvaardigd belang enerzijds en de noodzaak om de overeenkomsten met onze Bedrijfsklanten uit te voeren anderzijds.

De verwerking door de MRP of Bedrijfsklant gebeurt in overeenstemming met de privacy policy van de MRP of Bedrijfsklant in kwestie, terug te vinden op hun website. De gegevens kunnen verder verwerkt worden door ons of door ondernemingen waar wij contractueel mee verbonden zijn.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering voor het versturen van mails via Mailchimp en Sendgrid en het bijhouden van logging via Datadog. Deze verwerkers hebben zich contractueel verbonden tot de standaard bepalingen (SCC – Standard Contractual Clauses) teneinde eenzelfde beschermingsniveau te bieden. Bovendien zullen wij alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te garanderen dat uw gegevens door de ontvangers veilig en in overeenstemming met dit artikel (‘Privacy policy’) en de toepasselijke regelgeving worden verwerkt.

Tot slot houden we ons het recht voor om uw persoonlijke informatie door te geven indien dit vereist is door de wet, of wanneer we geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of in het kader van een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een regelgever of eender welke andere juridische procedure die op ons betrekking heeft.

Behoudens de hiervoor vermelde uitzonderingen worden de verkregen persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden.

17.5 Rechten van de gebruiker

Als gebruiker van de Olympus App beschikt u over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U heeft het recht om:

 • bevestiging te verkrijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bezitten (recht op inzage). We kunnen u een kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij dienen namelijk ook de rechten en vrijheden van anderen te respecteren;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn (recht op verbetering);
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken indien u meent dat deze niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is (recht op vergetelheid of verwijdering en recht op beperken van de verwerking);
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) (recht op intrekking van uw toestemming);
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een contract);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben (recht op bezwaar).

U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen van ons, kunt u contact met ons opnemen (zie hieronder) of klikken op de uitschrijfknop in elk van die communicaties. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor dergelijke doeleinden.

Op de wijzen vermeld in het onderdeel “Contact en klachten” van dit artikel kun u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een beschrijving van  uw vraag.

Om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen, kunnen wij u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken (overlegging kopie identiteitskaart, paspoort, rijbewijs …).

17.6 Bewaartermijn

Bij beëindiging van de overeenkomst tussen ons en de Bedrijfsklant waardoor de Onrechtstreekse Gebruiker toegang kreeg tot de Olympus App, worden binnen één jaar na deze beëindiging de persoonsgegevens van de betrokken Gebruikers gewist. Deze termijn is noodzakelijk om aanspraken over problemen inzake het gebruik van de Mobiliteitsdiensten te kunnen beantwoorden, zowel ten overstaan van de Gebruikers, als ten overstaan van onze Bedrijfsklanten en MRP’s.

Een uitzondering wordt gemaakt voor louter boekhoudkundige documenten (hoofdzakelijk facturen) met een bewaartermijn van 7 jaar. Documenten die strekken als bewijs tegen derden dienen in het kader van de toepasselijke fiscale en boekhoudkundige wetgeving immers minstens 7 jaar vanaf het jaar volgend op de afsluiting van het belastbaar tijdperk of de boekhouding te worden bijgehouden. De persoonsgegevens die bewaard worden beperken zich tot contactgegevens en namen van contactpersonen die op de boekhoudkundige documenten kunnen vermeld zijn.

17.7 Contact en klachten

Als u een van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kan u ons kosteloos een verzoek sturen:

 • Door uw verzoek per gewone post te richten aan Olympus Mobility NV – Theresianenstraat 7/A – 1000 Brussel, of
 • Door te e-mailen naar privacy@olympus-mobility.com.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wil uitoefenen en hou er rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. Zo kan gevraagd worden om een kopie van uw identiteitskaart, paspoort, rijbewijs … over te maken. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.
U kan ons eveneens via de bovenstaande weg contacteren indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

We herinneren er echter graag aan dat u ook steeds ofwel via de Olympus App de via deze App beschikbare gegevens kan raadplegen en zo nodig waar toegestaan verbeteren, ofwel via de Bedrijfsklant die u toegang verschafte tot de Olympus App gegevens kan (laten) aanpassen.

Indien u uw rechten uitoefent met betrekking tot gegevens die geheel of gedeeltelijk verband houden met de mobiliteitsrekening via Attentia, dan zullen wij uw verzoek doorgeven aan de verwerkingsverantwoordelijke, die hieraan, al dan niet samen met Olympus Mobility, verder het nodige gevolg zal geven.

Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over een verzoek dat u hebt ingediend bij ons, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) in uw rechtsgebied. Van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit kan u de contactgegevens terugvinden op haar website.

 1. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inbegrepen auteursrecht, merken, logo’s, software, databanken, broncode, HTML code, modellen, tekeningen, octrooien en andere, geregistreerd of niet-geregistreerd, evenals de rechten op de ‘look and feel’ van de Olympus App, de kleurencombinaties, layout en alle grafische elementen (al het voorgaande hierna aangeduid als ‘beschermde inhoud’) zijn wereldwijd eigendom van ons, onze klanten, de klanten van onze klanten, onze leveranciers of de Bedrijfsklant. Dit betreft alle informatie die vermeld is op de Olympus App en alle informatie die wordt verstrekt, zowel digitaal als in andere vorm. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, mag niets van de beschermde inhoud gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, verdeeld, overgedragen, ge(her)publiceerd, ten toon gesteld, voorgebracht of voorgedragen worden met commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, strekt onze dienstverlening er nooit toe enig intellectueel eigendomsrecht over te dragen, ter beschikking te stellen of in licentie te geven, noch geheel, noch gedeeltelijk.

 1. Diversen

De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van het geheel mee. Wij behouden ons het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden steeds te veranderen. Elke wijziging is van kracht met onmiddellijke ingang en zal aan de Gebruikers naar onze keuze meegedeeld worden via een pop-up boodschap in de Olympus App of Third Party App, welke de Gebruiker moet goedkeuren vooraleer verder te gaan. Elke Gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de Olympus App of Third Party App op regelmatige basis te raadplegen en wijzigingen aan deze Gebruikersvoorwaarden na te gaan. In geval van een wijziging, geldt elk voortgezet gebruik van Olympus App, de Third Party App of de Mobiliteitsdiensten als instemming met de wijzigingen aan de Gebruikersvoorwaarden.

Enkel het Belgisch recht is toepasselijk en elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de rechtbank bevoegd voor onze maatschappelijke zetel.

U kunt ons contacteren op het volgende adres: Olympus Mobility NV – Theresianenstraat 7/A – 1000 Brussel of via info@olympus-mobility.com

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.