Contractuele en algemene voorwaarden

Contractuele en algemene voorwaarden

OVEREENKOMST

Versie 1.9 van20/04/2023

Tussen de klant ingeschreven als bedrijf via de online inschrijvingsmodule op www.olympus-mobility.be vertegenwoordigd door de Aanvrager, hierna genoemd: de Klant

En
NV OLYMPUS MOBILITY (ondernemingsnummer 0638.809.930) met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, THERESIANENSTRAAT 7 A, vertegenwoordigd door De heer Koen Van De Putte, Gedelegeerd Bestuurder; hierna genoemd: Olympus Mobility
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

 1. Samenvatting

Op de eerste pagina’s van deze Overeenkomst worden een aantal praktische aspecten van de samenwerking bepaald. De Algemene Contractvoorwaarden, integraal van toepassing op deze Overeenkomst, bevinden zich in bijlage 1. Naar de Algemene Voorwaarden van de Olympus App, eveneens van toepassing op deze Overeenkomst, wordt verwezen in bijlage 2.

 1. Totstandkoming

De Aanvrager verklaart, op zijn/haar aansprakelijkheid, de nodige bevoegdheid te hebben om deze Overeenkomst namens de Klant af te kunnen sluiten.
Het invullen van het aanvraagformulier door de Aanvrager namens de Klant op de website geldt als aanvraag tot het sluiten van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst wordt gesloten op het ogenblik dat Olympus Mobility van haar kant de aanvaarding van deze aanvraag aan de Klant meedeelt, wat in de regel per e-mail zal gebeuren, en waarbij de toegang wordt verleend tot het OSP (Olympus Service Platform).
De datum van deze aanvaarding geldt als Startdatum van deze Overeenkomst.

 1. Aanvang

Door het sluiten van deze Overeenkomst krijgt de Klant zelf en voor de door hem aan te duiden Medewerkers een niet-overdraagbaar gebruiksrecht op en toegang tot het Olympus Open Service Platform en de Olympus App, volgens de modaliteiten in deze Overeenkomst bepaald.

De Klant bepaalt wie van haar Medewerkers er Gebruiker worden en zal van deze personen volgende gegevens doorgeven, door deze in te geven in het OSP via het beheerportaal dat aan de Klant ter beschikking wordt gesteld:

 • Naam
 • Voornaam
 • Email
 • Gsm-nummer
 • Geboortedatum
 • Maandelijks of jaarlijks toegelaten Mobiliteitsbudget

De Gebruiker die wordt aangemaakt in het OSP krijgt de login id en pincode doorgestuurd.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om wijzigingen in de lijst Gebruikers per onmiddellijk in het OSP in te geven.
Downloaden van de App kan in de Google play store en Apple store. Zoeken op ‘Olympus Mobility’

//play.google.com/store/apps/details?id=com.mobility.olympus

https://itunes.apple.com/be/app/olympus-mobility/id1137566612?l=nl&mt=8
 1. Voorwaarden voor Gebruikers, (product)voorwaarden van de Mobiliteitsdiensten

De Algemene Voorwaarden van de Olympus App, in de App goed te keuren door de Gebruiker, zijn eveneens van toepassing voor de Gebruikers. De Klant dient zijn Medewerkers uitdrukkelijke, schriftelijke instemming met deze voorwaarden te vragen alvorens hen tot het gebruik van de Olympus App, het OSP en de Mobiliteitsdiensten toe te laten. Naar de vindplaats van de Algemene Voorwaarden van de Olympus App wordt verwezen in bijlage 2.

Het gebruik maken door de Gebruiker van de Mobiliteitsdiensten veronderstelt diens instemming met de eigen voorwaarden van de ondernemingen die deze diensten aanbieden, welke kenbaar gemaakt worden door deze ondernemingen, onder andere op hun website, en waarnaar verwezen wordt in de Algemene Voorwaarden van de Olympus App.

 1. Indirecte verkoopsovereenkomst NMBS

De bedrijfsklant sluit met de goedkeuring van deze contractuele voorwaarden een Indirecte Verkoopovereenkomst (ISA) af met de NMBS (bijlage 3) . Middels deze overeenkomst ontvangt de bedrijfsklant van de NMBS een Organismenummer voor indirecte verkoop, waarmee hij en zijn Personeel toegang krijgen tot de NMBS Producten op het Olympus platform.

 1. Railease

Een Railease pas is een 20-dagen pas van de NMBS aan voordelig tarief enkel beschikbaar voor gebruikers met een bedrijfswagen. Voor het gebruik van het NMBS product Railease gelden bijzondere voorwaarden ‘Productvoorwaarden Railease’, welke binnen de Olympus App tevens moeten aanvaard worden door de Gebruiker alvorens dit te kunnen gebruiken. Ten aanzien van de Klant gelden deze voorwaarden eveneens, in het bijzonder in de zin dat de Klant dit enkel mag verschaffen aan haar werknemers aan wie zij een bedrijfswagen verschaft.
Deze voorwaarden zijn de volgende:

 1. Een ‘Railease 20’ bestaat uit 20 reisdagen en is vanaf datum van aankoop maximaal 1 jaar geldig, vervallen reisdagen worden niet teruggenomen of terugbetaald.
 2. De Railease 20 is strikt persoonsgebonden.
 3. Railease is exclusief bestemd voor werknemers die in het bezit zijn van een bedrijfswagen.
 4. Bij validering van een reisdag kan er gedurende die dag (tot de nachtelijke onderbreking) onbeperkt worden gereisd op het NMBS-net. De reiziger van een Railease dient vóór het instappen van de trein zijn reis te valideren en een vervoersbewijs voor dit traject (via 2D barcode) in zijn bezit te hebben.
 5. De Railease is geldig in de treinen van de gewone dienst. Een eventuele toeslag, verschuldigd aan boord van bepaalde treinen, is ten laste van de betrokken reiziger. Internationale treinen alsook hogesnelheidstreinen zoals Thalys, TGV, ICE of Eurostar zijn geen treinen in gewone dienst.
 6. Het treinbegeleidingspersoneel van NMBS is ertoe gerechtigd de voorlegging van enkele identiteitsstukken te eisen die aanduiden dat de gebruiker van de Railease de wettelijke bezitter van deze laatste is. NMBS is niet verantwoordelijk bij verkeerd gebruik van Railease. Frauduleus of onregelmatig gebruik door de reiziger zal door NMBS worden vastgesteld. NMBS zal de betrokken reiziger de bedragen opleggen zoals bepaald in de “Vervoersvoorwaarden” van NMBS.

7. Voorschot Bedrijfsbudget

Alvorens van de Mobiliteitsdiensten gebruik kan gemaakt worden moet de Klant een Voorschot overmaken aan Olympus Mobility en wordt dit als Bedrijfsbudget opgeladen in het OSP. Hiervoor wordt geen factuur uitgereikt: de facturatie volgt naar gelang van het daadwerkelijke verbruik van Mobiliteitsdiensten en van het verschuldigd worden van servicefees e.d. (zie ‘9. Facturatie’ hieronder).

De hoogte van het Bedrijfsbudget bij aanvang wordt door de klant vrij bepaald. Als richtlijn kan onderstaande tabel volgens aantal medewerkers gebruikt worden:

 • 1-5 medewerkers : 150 €
 • 6-15 medewerkers : 450 €
 • +15 medewerkers : 750 €

Bij aankoop van een Mobiliteitsdienst door een Gebruiker wordt een dubbele controle uitgevoerd:

 • Of het beschikbare Bedrijfsbudget volstaat om de kost in kwestie te dekken;
 • Of het door de Klant aan de Gebruiker in kwestie toegestane maandelijkse of jaarlijkse Mobiliteitsbudget nog toereikend is (details van deze check zijn voorzien onder artikel 3 van de Algemene Contractvoorwaarden – Budgetbeheer);

En slechts na deze dubbele controle kan de aankoop van de Mobiliteitsdienst in kwestie doorgaan.
Door het Voorschot Bedrijfsbudget aan Olympus Mobility over te maken behoort dit aan Olympus Mobility toe ter afdekking van haar kredietrisico en zij is vrij dit aan te wenden tot betaling van Mobiliteitsdiensten en andere kosten gemaakt door de Klant of onder diens verantwoordelijkheid.

Het Bedrijfsbudget, al dan niet na aftrek van openstaande sommen, wordt aan de Klant teruggestort bij het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin deze Overeenkomst een einde neemt. Er zijn geen intresten op verschuldigd. Deze terugstorting impliceert in hoofde van Olympus Mobility geen afstand van eender welke vordering opzichtens de Klant, zelfs deze die al gekend zijn.

8. Duurtijd

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan door beide partijen worden opgezegd met behulp van de opzegfunctie in het OSP, met een opzegtermijn van één maand die ingaat op de verzendingsdatum.

9. Tarieven

omschrijvingBasis tarief oktober 2016Actueel tarief
Maandabonnement per gebruiker€ 1,45€ 1,70
Activatiekost per gebruiker€ 0,00€ 0,00
Servicefeeper gebruiker (enkel bij actieve maand)€ 3,5€ 3,90 (enkel in een actieve maand)

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De service fee voor een gebruiker wordt enkel aangerekend als er in de desbetreffende maand transacties verwerkt zijn. Bijvoorbeeld omdat de gebruiker een ticket gekocht heeft of met een deelwagen gereden heeft.

Optioneel : Ondersteuning/support bij setup en configuratie van de Olympus oplossing in uw bedrijf is mogelijk, tarief bedraagt 87 €/uur (minimum 2 uur)

De bovenstaande tarieven worden jaarlijks op 1 oktober geïndexeerd volgens de volgende formule (gesteund op artikel 57 par 2 van de wet van 30 maart 1976):

P1 = P0 * (0,2 + (L1/L0) * 0,8)
Waarbij:
P1 = nieuw tarief vanaf 1 oktober
P0 = Basistarief op 1/10/2016
L1 = loonindex van de conventionele lonen in de sector van de informatie en communicatie (Nacebel bedrijfstak: J) zoals gepubliceerd door de FOD WASO, te weten deze van het derde kwartaal van het jaar voor de indexering
L0 = dezelfde loonindex van het derde kwartaal 2016

De indexering geschiedt automatisch.

Naar de tarieven van de Mobiliteitsdiensten zelf wordt verwezen in de Algemene Contractvoorwaarden hieronder.

10. Facturatie

Olympus Mobility factureert na elke maand de Mobiliteitsdiensten, het maandabonnement, de activatiekost, de service fee per gebruiker en de eventuele supportkosten.

Na het totaalbedrag wordt op de factuur eveneens vermeld dat deze som werd toegerekend op het Bedrijfsbudget en wat daarvan de actuele stand is. Facturatie wordt in die zin vooraf betaald door een Voorschot Bedrijfsbudget over te maken. Wanneer de actuele stand conform de uitgeschreven factuur negatief zou zijn dient de Klant dit ten spoedigste aan te zuiveren.
De facturatie gebeurt via elektronische factuur (pdf) via email.
Facturatie op een andere wijze (vb. eigen facturatieportaal) is enkel mogelijk na overleg. De kost bedraagt 35 €/maand. 

————————————————————————————————————————

Bijlage 1 – Algemene Contractvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

Olympus Open Service Platform (afgekort als: OSP) : het software systeem ontwikkeld door Olympus Mobility dat werkt als een “broker” tussen Mobiliteit Resource Providers, Klanten, Gebruikers en Olympus Mobility zelf, en toelaat om product pakketten, autorisaties en verbruikslimieten voor Mobiliteitsdiensten te configureren op groeps- en persoonsniveau. Het OSP laat toe om verschillende Mobiliteitsdiensten voor personen aan elkaar te koppelen en genetwerkte Mobiliteitsdiensten die meer dan één vervoersmodus omvat te ontwikkelen en aan te bieden binnen het kader van de duurzame mobiliteit. Het OSP wordt aangeboden via de Olympus App, al dan niet gekoppeld met een Token, wat de Gebruiker toelaat om toegang te verkrijgen tot deze Mobiliteitsdiensten.

Olympus App : de mobiele app ontwikkeld door Olympus Mobility die de Gebruiker toelaat om toegang te verkrijgen tot het aanbod van Mobiliteitsdiensten. Deze App is ontwikkeld voor de operating systems IOS en Android en er wordt naar gestreefd dat deze gebruikt kan worden met de meest recente versies van deze operating systems, zonder daarvoor garanties te verlenen, noch voor het blijven ondersteunen van de werking op oudere versies van deze operating systems. De hardware-vereisten voor het gebruik van deze App kunnen variëren in functie van de ontwikkeling van de software. Er wordt naar gestreefd dat deze App kan gebruikt worden op minstens 85% van de smartphones die werken met genoemde operating systems.

Als referentie hiervoor worden deze bronnen gebruikt:

 • Android: https://developer.android.com/about/dashboards
 • iOS: https://developer.apple.com/support/appstore/

Klant : de partij die Mobiliteitsdiensten aanbiedt aan een Gebruiker en daarvoor gebruik maakt van het OSP.

Mobiliteit Resource Provider (afgekort als: MRP) : de partij die Mobiliteitsdiensten aanbiedt op de markt en waarmee Olympus Mobility in contractueel verband staat om deze Mobiliteitsdiensten aan te bieden binnen het OSP.

Medewerker : de natuurlijke persoon die als werknemer of in zelfstandig verband verbonden is aan de Klant en aan wie de Klant een gebruiksrecht kan geven op het OSP en de Olympus App, en aan wie de Klant aldus kan toelaten om van de Mobiliteitsdiensten gebruik te maken, dit alles onder exclusieve en volledige verantwoordelijkheid van de Klant.

Gebruiker : de natuurlijke persoon die gebruik maakt van een Mobiliteitsdienst die via het OSP wordt aangeboden.

Family Members : Gebruikers die door bestaande Gebruikers op regelmatige wijze toegelaten werden om onder zijn/haar mobiliteits- of privébudget van de Olympus App gebruik te maken en Mobiliteitsdiensten te kopen.

Bedrijfsbudget : Globaal budget voor het aanschaffen van Mobiliteitsdiensten op het niveau van de Klant, te verdelen onder Medewerkers.

Mobiliteitsbudget : Budget op niveau van de individuele Medewerker voor de aanschaf van Mobiliteitsdiensten, verschaft door de Klant waar de Medewerker aan verbonden is.

Privébudget : Door een Gebruiker persoonlijk opgeladen budget voor de aanschaf van Mobiliteitsdiensten, op diens eigen verantwoordelijkheid en in directe contractuele relatie met Olympus Mobility, mits aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in de Olympus App.

Aanbrenger : de onderneming door wie (indien van toepassing) de klant is aangebracht bij Olympus Mobility.

Mobiliteitsdienst : een goed of dienst met betrekking tot mobiliteit, dat aangeboden wordt via het OSP en verschaft wordt door een MRP en dat kan bestaan uit één of meerdere van de volgende zaken: tickets voor openbaar vervoer, parkeerdiensten, huren of uitlenen van vervoermiddelen, gebruik van oplaadinfrastructuur, aankoop van brandstof, of andere goederen of diensten met betrekking tot mobiliteit welke Olympus Mobility verkiest hieraan toe te voegen.

Token : een materieel voorwerp dat aan een Gebruiker toegang kan verschaffen tot bepaalde Mobiliteitsdiensten en dat uitgegeven wordt door derden en dat onder de verantwoordelijkheid valt van derden, al dan niet MRP. Voorbeelden zijn een tankkaart of de Mobib-kaart.

Artikel 2 – Aangeboden diensten

Olympus Mobility stelt het gebruik van het Olympus Open Service Platform en bijhorende Olympus App ter beschikking van de Klant en verleent hiermee toegang tot een aantal Mobiliteitsdiensten.

Dit omvat met name :

Toegang tot volgende Mobiliteitsdiensten van de volgende Mobiliteit Resource Providers:

 • Treinticketing NMBS inclusief raileasepas voor Gebruiker in het bezit van een bedrijfswagen
 • M-ticketing De Lijn
 • 10-rittenkaart MIVB: BRUPASS 10, BRUPASS XL 10 en GO2CITY10 via Mobib kaart
 • Multiflex en next 1 rit via Mobib kaart gebruiker
 • Parkeren op stationsparkings van B-Parking
 • Huren van Blue-bike deelfietsen
 • Huren van deelfietsen Velo Antwerpen
 • Huren van deelfietsen Mobit
 • Huren van Cambio deelauto’s
 • On street parkeren met 4411
 • Off street parkeren Q-Park
 • Elektrisch laden met Eneco laadkaart
 • Brandstof van Q8

In de loop van het contract kunnen bijkomende mobiliteitsdiensten toegevoegd worden.

Extra diensten: Carpool

Toegang tot Carpool gaat gepaard met volgende extra kosten:
Lanceringskost: een eenmalige kost die wordt aangerekend bij het moment van de opstart van een aansluiting en geeft een efficiënt kader om een carpoolbeleid op te starten in de onderneming.
Deze kost bedraagt : 250 EUR.

Jaarlijkse abonnementskost: De abonnementskost is een jaarlijkse kost en wordt bepaald op basis van het aantal werknemers, per aangesloten organisatie en een aantal parameters bij de opstart van de overeenkomst.

Prijs is degressief stijgende met een minimum jaarlicentie startprijs van 1200 EUR en vermeerdert in verhouding met het aantal werknemers in de aangesloten organisatie.

Volgens staffel:

 • € 0.75/werknemer per jaar van 500 tot 3000 werknemers
 • € 0.675/werknemer per jaar van 3000 tot 5000 werknemers
 • € 0.5625/werknemer per jaar van 5000 tot 10000 werknemer
 • € 0.375/werknemer per jaar van >10000 werknemer

De Klant kan deze via het beheerportaal toegankelijk maken aan zijn Medewerkers. Olympus Mobility engageert zich tot continue inspanningen om de uitbreiding van dit aanbod te bekomen.

Dit omvat tevens toegang tot:

 1. De Olympus App
 2. Support via e-mail

Artikel 3 – Praktische uitvoering

Toegangselementen voor de Gebruiker

Olympus Mobility stelt de Olympus App ter beschikking aan de Klant via Apple store en Google play store. De Olympus App zal – al dan niet in combinatie met één of meerdere Tokens – toegang verlenen tot de Mobiliteitsdiensten vermeld in artikel 2.

De Klant is verantwoordelijk voor het, via de haar op het OSP ter beschikking gestelde beveiligde web interface, verschaffen van toegang aan Gebruikers op Olympus App, en zal wanneer noodzakelijk hun gegevens aanpassen en hen onmiddellijk verwijderen wanneer de Klant hun recht om de Mobiliteitsdiensten en de Olympus App te gebruiken wenst te beëindigen.

Olympus Mobility maakt voor de Gebruikers de toegang tot de Olympus App afhankelijk van aanvaarding door de Gebruiker van de Algemene Voorwaarden van de Olympus App. Daarin wordt verwezen naar de websites van de Mobiliteit Resource Providers waar hun algemene voorwaarden te vinden zijn welke door de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van de Olympus App en gebeurlijk het gebruik maken van de Olympus App en Mobiliteitsdiensten eveneens gelden als gekend en aanvaard.

Budgetbeheer

Het Olympus Open Service Platform laat een budgetbeheer toe waarbij verbruikslimieten door de Klant instelbaar zijn per (groep van) Gebruiker(s).

Het OSP budgetbeheer kent volgende categorieën :

1.Realtime toegang of ticket met vooraf gekende prijs en zonder mogelijke meer kost achteraf

De budgetcontrole wordt uitgevoerd vóór de aankoop van het ticket en er wordt gecontroleerd of er genoeg budget beschikbaar is voor de aankoop van het ticket.

Voorbeeld : treinticket, De Lijn ticket

2. Realtime toegang of ticket met vooraf gekende prijs en mogelijke meer kost achteraf

De budgetcontrole wordt uitgevoerd vóór de aankoop van het ticket en er wordt gecontroleerd of er genoeg budget beschikbaar is voor de aankoop van het ticket. Evenwel is het mogelijk dat er na het gebruik van het ticket een meerkost gegenereerd wordt.

Voorbeelden :
– Langer dan toegelaten gebruik (24u) van Blue-bike of schade aan de fiets
– Langer dan toegelaten gebruik van Velo (> 30min per rit) of schade aan fiets

3. Realtime toegang of tickets zonder vooraf gekende prijs.

De budgetcontrole wordt uitgevoerd vóór de aankoop van het ticket en er wordt gecontroleerd of er een positief budget is. Voorbeeld : B-parking parkeren

4. Toegang zonder budgetcontrole

Er is geen budgetcontrole vooraf vanuit het OSP, gezien de bestelling extern het Olympus systeem gebeurt.
De uitgegeven bedragen wordt post factum in het OSP opgeladen.
Voorbeeld : Cambio. De reservering van een Cambio wagen gebeurt via de Cambio reserveringskanalen. Evenwel is er een externe budgetbeperking ingesteld in het Cambio systeem voor de Olympus gebruikers.

Onder andere omwille daarvan geeft Olympus Mobility geen garantie voor wat betreft het kunnen overschreden worden van de budgetlimiet, en dergelijke overschrijding kan op zichzelf genomen geen reden zijn om de bedragen in kwestie niet te moeten betalen.

Helplijn via mail

Olympus voorziet een contactmogelijkheid voor de Klant via mail op support@olympus-mobility.com en via de Olympus App.

Berichten

Olympus Mobility heeft het recht om mededelingen te doen aan of communicatie te voeren met de Gebruikers in het kader van haar werking.

Family Members

Gebruikers kunnen andere natuurlijke personen (geen Ondernemingen) uitnodigen om via de Olympus App Mobiliteitsdiensten aan te schaffen op hun Mobiliteitsbudget of hun privébudget. De aldus uitgenodigde Gebruiker is een Family Member, verbonden aan de Gebruiker die hem toegang verschafte. De Family Member zal een login via mail en pincode via sms krijgen voor de toegang tot de Olympus app, dient Algemene Voorwaarden van de Olympus App goed te keuren, en kan vervolgens Mobiliteitsdiensten aankopen op het Mobiliteits- of Privébudget van de Gebruiker die hem toegang verschafte.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan door beide partijen worden opgezegd met behulp van de opzegfunctie in het OSP, met een opzegtermijn van één maand die ingaat op de verzendingsdatum.

Deze overeenkomst kan door één van de partijen zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven ontbonden verklaard worden ingeval van het zwaarwichtig niet nakomen door de andere partij van haar contractuele verbintenissen en voor zover dit niet verholpen wordt binnen de week na aangetekende ingebrekestelling. Met het zwaarwichtig niet nakomen van contractuele verbintenissen wordt het laattijdig betalen van facturen door de Klant na minimum 2 betalingsherinneringen gelijkgesteld.

Olympus Mobility behoudt zich het recht voor de dienstverlening aan de Klant, al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang op te schorten in geval van misbruik of bedrog van het OSP, de Olympus App, Tokens of Mobiliteitsdiensten door de Klant of een van diens Gebruikers en de Family Members daaraan verbonden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Olympus Mobility kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Gebreken of tekortkomingen in het aanbod, de uitvoering of de werking van Mobiliteitsdiensten
 • Enig handelen of nalaten van de kant van de Mobiliteit Resource Providers in het algemeen
 • Wijzigingen in het aanbod van Mobiliteitsdiensten, zelfs bij vermindering van dat aanbod
 • Gebrek aan compatibiliteit van de Olympus App met het besturingssysteem of de hardware van de Gebruiker
 • Gebrek in de werking van een Token
 • Gebrek in het gebruik van het OSP, de Olympus App of andere diensten, veroorzaakt door het slecht of niet functioneren van de back offices van Mobiliteit Resource Providers of van andere diensten van Mobiliteit Resource Providers.

Olympus Mobility is evenmin aansprakelijk in gevallen van overmacht, waaronder doch niet uitsluitend: burgeroorlog, terroristische activiteiten, revolutie, opstand, staking, inbeslagname of dwangbevel van en door de openbare macht, kernreacties, radioactiviteit, epidemieën, panne aan het stroom- of telefoonnet of aan het internet.

Onder geen enkel beding kan Olympus Mobility gehouden zijn tot de vergoeding van indirecte schade of gevolgschade in hoofde van de Klant, Gebruiker of derden.

Artikel 6 – Data verplichtingen

Met het oog op de correcte werking van het OSP en de Olympus App en het gebruik van de Mobiliteitsdiensten moeten de nodige gegevens met betrekking tot de Gebruiker correct worden doorgegeven en zo nodig worden aangepast wanneer deze wijzigen. Deze verantwoordelijkheid berust bij de Klant en bij de Gebruiker zelf.

Het betreft onder andere en naar gelang het geval de volgende gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, nummerplaat, Mobib kaartnummer.

Er kunnen bijkomende gegevens aan alle Gebruikers of bepaalde groepen van Gebruikers gevraagd worden naar gelang deze nodig of nuttig zijn voor het verbeteren van de bestaande dienstverlening of voor uitbreiding van de dienstverlening. De reeds bekomen gegevens kunnen door Olympus Mobility ook gebruikt worden voor uitbreiding van de dienstverlening binnen haar maatschappelijk doel.

De Gebruiker beschikt zolang hij toegang heeft tot de Olympus App over de mogelijkheid om deze gegevens te raadplegen en te verbeteren. Wanneer een Gebruiker niet langer toegang heeft tot de Olympus App of een persoon geen Gebruiker meer is, kan hij zich rechtstreeks tot Olympus Mobility wenden per brief aan de maatschappelijke zetel om inzage en verbetering van de gegevens te vragen.

Olympus Mobility is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die worden ingegeven voor of door de Gebruiker of door de Klant.

Als Olympus Mobility genoodzaakt wordt om hetzij reeds gekende gegevens te verifiëren, hetzij bijkomende gegevens op te vragen met betrekking tot specifieke Gebruikers, en dit uitsluitend om dwingende redenen of redenen van groot belang (bijvoorbeeld: opsporen van fraude, onderzoek van incidenten, op rechterlijk bevel,…), dan verbindt de Klant zich ertoe zonder verwijl alle noodzakelijke medewerking hieraan te verschaffen.

Olympus Mobility is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. De verzamelde persoonsgegevens betreffen onder andere:

 • Gegevens met betrekking tot de Gebruiker
 • Gegevens betreffende de aankoop en het gebruik van de Mobiliteitsdiensten door de Gebruiker
 • Gegevens betreffende het gebruik van de Olympus App en het OSP door de Gebruiker
 • Gegevens betreffende de tewerkstelling van de Gebruiker
 • Gegevens betreffende de locatie van de gebruiker

De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt met het oog op de correcte uitvoering van de verbintenissen van Olympus Mobility. De persoonsgegevens kunnen enkel worden gebruikt voor direct marketing mits de Gebruiker deze optie heeft aanvaard en hij op deze optie steeds kan uitschrijven.

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen waar Olympus Mobility mee samenwerkt, o.a. op het vlak van ICT, en aan Mobiliteit Resource Providers.

Bij de Klant die door een Aanbrenger klant is geworden kan de Aanbrenger een periodieke verbruiksrapportering van Olympus Mobility ontvangen met datum, tijd, aard en hoeveelheid van de transacties.

Mobiliteit Resource Providers (bijvoorbeeld de openbare vervoersmaatschappijen NMBS, De Lijn, MIVB en TEC) kunnen voor hun rapporteringsvereisten inzicht krijgen in het volume ticketverkoop per bedrijf of organisatie. Het OSP voorziet de mogelijkheid om de bedrijfsidentificatie te configureren en aan de hand daarvan kan rapportering naar Mobiliteit Resource Providers plaatsvinden. In dit verband zal de Klant zorgen voor een correcte bedrijfsidentificatie van haar bedrijfsgegevens in het OSP. De in het kader van dergelijke rapportering doorgezonden gegevens worden niet gebruikt door Olympus Mobility zelf.

Olympus Mobility zal onderaannemers contractueel verbinden opdat ze de persoonsgegevens enkel in het kader van hun opdracht verwerken zodat hetzelfde niveau van respect voor de privacy wetgeving bereikt wordt.

Artikel 7 – Gebruiksvoorwaarden

Alvorens een Gebruiker toegang te verschaffen tot het OSP en in elk geval alvorens een Gebruiker van Mobiliteitsdiensten gebruik kan maken, zal de Klant zich er van vergewissen dat de Gebruiker de algemene voorwaarden van de Mobiliteit Resource Providers, op de wijze zoals zij door deze MRP’s via hun website of op elke andere wijze bekend gemaakt worden, betreffende alle Mobiliteitsdiensten waar de Gebruiker contractueel toegang toe kan krijgen, aanvaard heeft en dus kent.

De Klant is ervan op de hoogte dat de Mobiliteit Resource Providers hun aanbod en voorwaarden ten allen tijde eenzijdig kunnen aanpassen zonder dat Olympus Mobility daaraan inspraak heeft. Het betreft onder andere:

 • hun algemene voorwaarden
 • hun tarieven en tariefstructuur
 • hun gebeurlijk huishoudelijk reglement of andere meer specifieke regelgeving waaraan het gebruik maken van de Mobiliteitsdienst onderworpen is
 • het aanbod en de wijze van uitvoering van de Mobiliteitsdiensten

De Klant weet en aanvaardt dat dergelijke aanpassingen onmiddellijk van toepassing worden op huidige overeenkomst. Daarbij is niet vereist dat Olympus Mobility aan de Klant of aan de Gebruikers uitdrukkelijk kennis geeft van dergelijke aanpassingen: het feit van de aanpassing zoals deze publiek gemaakt wordt door de Mobiliteit Resource Provider zelf, op welke wijze dan ook, volstaat als kennisgeving.

Wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de Mobiliteit Resource Providers worden onmiddellijk verbindend voor de Gebruikers, zij verklaren zich ermee akkoord door (verder) gebruik te maken van de Mobiliteitsdiensten of deze louter te bestellen, na gebeurlijke aanpassingen aan deze algemene voorwaarden.

De aankoop van brandstoffen bij Q8 valt onder de Algemene Voorwaarden Mobiel Tanken van VAB, gevoegd als bijlage 4. Olympus Mobility verkoop de brandstoffen in eigen naam maar voor rekening van NV VAB. De betaling gebeurt bevrijdend aan Olympus Mobility.

Artikel 8 – Verhouding tot Mobiliteit Resource Providers – overdracht van schuldvordering

Olympus Mobility komt niet tussen in de uitvoering van de Mobiliteitsdiensten door de Mobiliteit Resource Providers en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de Klant, noch ten aanzien van de Gebruikers.

Elk vorderingsrecht waarover Olympus Mobility uit hoofde van haar contracten met de Mobiliteit Resource Providers tegen deze laatsten beschikt, dat betrekking heeft op:

 • de uitvoering van de Mobiliteitsdiensten op zich;
 • vergoeding van schade wegens enige contractuele wanprestatie door de Mobiliteit Resource Providers berokkend aan de Klant of haar Gebruikers;

wordt door Olympus Mobility aan de Klant overgedragen, die dit gebeurlijk verder kan overdragen aan haar Gebruikers.

Olympus Mobility komt derhalve in geen geval tussen in vorderingen tot schadevergoeding vanwege de Klant of Gebruikers tegenover de Mobiliteit Resource Providers noch draagt zij hiervoor enige verantwoordelijkheid, noch kan dergelijke schuldvordering op welke manier dan ook invloed hebben op de betalingsverbintenissen van de Klant tegenover Olympus Mobility onder deze overeenkomst.

Artikel 9 – Schadevorderingen vanwege Mobiliteit Resource Providers

Olympus Mobility kan in een aantal gevallen uit hoofde van haar contracten met de Mobiliteit Resource Providers door hen rechtstreeks aangesproken worden tot vergoeding van schade wegens enige wanprestatie, wanuitvoering of onrechtmatige daad begaan door personen, al dan niet Gebruikers, die zich de Mobiliteitsdiensten hebben verschaft of gebruikt via de toegang tot het OSP die verleend wordt ingevolge deze overeenkomst.

Olympus Mobility en de Klant zullen de praktische behandeling en informatie-uitwisseling over deze schadevorderingen behandelen op volgende wijze :

 • De schadevorderingen zullen door Olympus Mobility doorgegeven worden aan de Klant voor verdere behandeling binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst.
 • De Klant verbindt er zich in elk geval toe om, op voorlegging door Olympus Mobility van de door de Mobiliteit Resource Provider overgemaakte schadevordering, deze binnen de 15 dagen te betalen, naargelang de categorie van de schadevordering rechtstreeks aan de Mobiliteit Resource Provider of aan Olympus Mobility, en dit zelfs bij betwisting.
 • De Klant heeft in elk geval het recht om bijkomende informatie op te vragen welke Olympus Mobility bij de betrokken MRP zal opvragen alsmede het recht om terugbetaling te vragen mocht zij na verder onderzoek met de schadevordering niet akkoord gaan. Het vorderingsrecht tot terugbetaling – in zoverre gegrond – waarover Olympus Mobility gebeurlijk zelf tegenover de betrokken MRP zou beschikken wordt met deze overeenkomst door Olympus Mobility aan de Klant overgedragen zodat de Klant voor wat deze terugvordering betreft de betrokken MRP rechtstreeks zal aanspreken en Olympus Mobility buiten zake zal laten, en de Klant geen terugbetaling aan Olympus Mobility kan vragen.

Artikel 10 – Tarieven

De Klant en de Gebruikers krijgen via de Olympus App kennis van de tarieven, tariefstructuur en voorwaarden van de verschillende Mobiliteitsdiensten. Onderstaand overzicht is in die zin louter indicatief; de via de Olympus App weergegeven tarieven, tariefstructuur en voorwaarden heeft voorrang boven onderstaand overzicht.

MobiliteitsdienstAbonnement bijdrageVerbruikskost
TreinticketingInbegrepenZie voorwaarden NMBS op www.nmbs.be rubriek klantendienst
Trein Railease pasInbegrepenZie voorwaarden NMBS Railease pas (https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/train-and-other-transport/train-car/railease)
Parkeren op stationsparkingsInbegrepenDe standaardtarieven voor treinreizigers worden toegepast   De toegepaste tarieven zijn niet noodzakelijkerwijze dezelfde in alle Parkings en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast overeenkomstig de bepalingen van het in voege zijnde parkeerreglement. Zie voorwaarden op site van NMBS B-Parking
Parkeren op straat: 4411Inbegrepenzie tarieven op website van 4411.be.
Elke stad, gemeente of parkeergarage bepaalt zelf de parkeertarieven. Er wordt een vaste transactiekost aangerekend van 0,25€ per parkeersessie.
Parkeren Q-ParkInbegrepenstandaardtarieven van Q Park zijn van toepassing
Huren Blue-bikeInbegrepenstandaardtarief dagpas
Huren VeloInbegrepenZie voorwaarden Velo www.velo-antwerpen.be Voor de verwerking van een jaarabonnement wordt €8 excl btw verwerkingskost aangerekend.
Huren MobitInbegrepenzie tarieven op de website van Mobit
Huren Cambio inbegrepenOlympus flex business tarief bestaande uit :
Uurtarief :
– Op weekdagen van 06u tot 18u geldt het Comforttarief
– Op weekdagen na 18u en in het weekend geldt het Bonustarief
– ’s nachts van 00u tot 06u geldt het normale nachttarief.
Km tarief :
Gereden kilometers worden gefactureerd aan het Bonustarief +0,02€
PLUS-tarief. In het PLUS-tarief wordt een meerkost van 0,03€ per km (incl btw) aangerekend.
In ruil wordt de franchise bij schade verminderd volgens de regels in de algemene voorwaarden en prijslijst van Cambio.
Algemene voorwaarden en informatie over tarieven zie www.cambio.be, rubrieken algemene voorwaarden en tarieven.
m-ticket en m-card10 De LijnInbegrepenstandaardtarieven van De Lijn, zie website De Lijn.
MIVB ticketing2% admin kostZie voorwaarden MIVB op website www.mivb.be rubriek algemene reisvoorwaarden
TEC ticketingInbegrepenZie voorwaarden TEC op website www.letec.be
Basic MobibkaartInbegrepen9,95 € btw incl bij bestelling via de app en opsturen naar het huisadres van de gebruiker
CarpoolJaarlijkse licentiekost OpstartkostZie §2 voor details over de kosten 
Externe mobiliteitsuitgavenInbegrepenGeldende tarieven van de mobiliteitsaanbieders die de werkgever wenst te activeren voor de werknemers. Transactiekost van €0,30 excl btw per terugbetaling aan de werknemer.
MMBB verwerking van mobiliteits-kostenInbegrepenEenmalige activatiekost van 750 € excl btw per entiteit. In geval van een zuster- of dochteronderneming gelden deze tarieven per extra entiteit: < 100 werknemers: €150 excl btw = of > 100 werknemers: €250 excl btw Prijs per verwerking ticket, zie hieronder Transactiekost van €0,30 excl btw per terugbetaling aan de werknemer.
Eneco ladenInbegrepenDe laadtarieven per verbruikseenheid (€/kWh) die op de individuele publieke of semi-publieke laadpalen worden toegepast door de laadoperator worden doorgerekend. Eventuele andere vaste kosten (bvb €/min, startfee of parkingfee….) die kunnen toegepast worden door de individuele laadoperator – vooral in het buitenland of bij snelladen – worden aan kostprijs doorgerekend.

Geen maandkosten maar wel verwerkingskosten Olympus Mobility: 0,03 € verwerkingskost per opgeladen kwh en 0,45 € startkost per laadtransactie
Q8 tankenInbegrepenMinimaal 0.05 € korting op de officiële brandstofprijs
Family member€0.82Toevoegen van familieleden op het privébudget of wettelijk mobiliteitsbudget. Er wordt €0.82 +btw aangerekend op het budget van de medewerker per familielid account per maand.

Tarieflijst MMBB

 • Onderstaande lijst kan ten allen tijde worden gewijzigd, afhankelijk van de wetgeving betreffende het wettelijk mobiliteitsbudget.
 • De standaard ondersteunde talen zijn NL, FR, ENG.
 • Alle Tickets boven 20€ worden gecontroleerd, Tickets onder 20€ worden standaard goedgekeurd zonder controle en terugbetaald.
 • Voor Tickets onder 20€ wordt slechts één Ticket op de 10 per bedrijf gecontroleerd.
 • Prijzen zijn exclusief BTW.

De kosten moeten gerelateerd zijn aan het wettelijk mobiliteitsbudget. De verificatie is gebaseerd op het wettelijk kader.

NrOmschrijvingTarief (excl. Btw)
1Kosten voor het huren van een woning (voor het lopende kalenderjaar)30€ per huurcontract/jaar
2Rentekosten voor woninghypotheek (voor het lopende kalenderjaar)30€ per kalenderjaar
3Autoverhuur (max. 30 dagen per jaar)20€ per Ticket
4Fiets aankoop  (elke winkelier wordt geaccepteerd)15€ per Ticket
5Verhuur van fietsen, steppen, elektrische voertuigen tot 45 km/h elke verkoper wordt geaccepteerd (FR, UK, NL, SP, IT, DE, PT taal)15€ per Ticket
6Taxi – (FR, UK, NL, SP, IT, DE, PT taal)8€ per Ticket
7Internationale treinen en openbaar vervoer in het buitenland8€ per Ticket
8Brandstofkosten van verhuurde auto’s8€ per Ticket
9Support rond wettelijk mobiliteitsbudget voor werknemer6€ per Ticket
10Tickets van 0€ tot 20€
(om de 10 tickets per bedrijf wordt er een gecontroleerd)
1,5€ per Ticket

Artikel 11 – Facturatie

Principieel worden alle facturen automatisch voor betaling aanvaard. Eventuele betwistingen dienen afzonderlijk behandeld en geregeld te worden en verschaffen de Klant niet het recht om de volledige betaling in te houden.

Indien de Klant transacties van een factuur betwist, dient zij Olympus Mobility hiervan schriftelijk kennis te geven uiterlijk tien (10) kalenderdagen na factuurdatum t.a.v. de klantenboekhouding. In de kennisgeving wordt het voorwerp van de betwisting uiteengezet en kopie gevoegd van eventuele stavingstukken voor de betwisting.

Partijen verbinden zich ertoe om op basis hiervan te goeder trouw en op basis van aan elkaar voor te leggen stavingstukken de onderhandeling te voeren over de gegrondheid van de betwisting, en dit binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen daaropvolgend.

In geval van akkoord over de betwisting, stelt Olympus Mobility desgevallend een creditnota of aangepaste factuur op binnen de 2 weken volgend op dit akkoord.

De verplichting tot betaling in hoofde van de Klant aan Olympus Mobility is niet overdraagbaar. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de solvabiliteit van haar Gebruikers en niet-betaling of vertraging in de betaling in hoofde van laatstgenoemden kan in geen geval een verantwoording zijn voor laattijdige betaling in hoofde van de Klant, noch kan Olympus Mobility hiervan enig nadeel ondervinden.

Bij niet-betaling of onvolledige betaling van een niet betwiste factuur 20 kalenderdagen na aanmaning (10 werkdagen na eerst herinnering) heeft Olympus Mobility het recht om de dienstverlening via het Olympus Open Service Platform te schorsen, zonder dat door dergelijke schorsing:

 • de Klant aanspraak kan maken op welke schadevergoeding dan ook;
 • de lopende betalingsverbintenissen en factureerbare periodes van de zijde van de Klant mee geschorst worden: deze lopen zondermeer door.

De Klant verbindt zich ertoe om de facturen binnen de 30 dagen na factuurdatum te betalen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn zullen van rechtswege nalatigheidsinteresten à rato van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding voor incassokosten van 10% van de achterstallige som verschuldigd worden, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 12 – Vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom

Beide partijen verbinden zich ertoe specifieke informatie, gegevens, documenten en materialen van gelijk welke aard die hen uit hoofde van de uitvoering van onderhavige overeenkomst ter beschikking zijn gesteld of bekend zijn gemaakt, als strikt vertrouwelijk te behandelen en op geen enkele wijze aan derden bekend te maken behoudens in het kader van de correcte uitvoering van huidige overeenkomst.

Dit houdt in dat de partijen zich ertoe verbinden de ter beschikking gestelde informatie, gegevens, documenten en materialen waarvan de andere partij eigenaar is en blijft, uitsluitend te gebruiken met het oog op de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

Beide partijen verbinden zich ertoe om de in onderhavig artikel vervatte geheimhoudingsverplichting aan hun aangestelden op te leggen. De Klant verbindt er zich toe deze geheimhoudingsverplichting aan haar Medewerkers op te leggen.

De intellectuele eigendomsrechten, inbegrepen auteursrecht, merken, logo’s, software, databanken, broncode, HTML code, modellen, tekeningen, octrooien en andere, geregistreerd of niet-geregistreerd, evenals de rechten op de “look and feel”, de kleurencombinaties, layout en alle grafische elementen van al hetgeen Olympus Mobility aanbiedt zijn wereldwijd eigendom van Olympus Mobility en Olympus Mobility behoudt zich in dat verband alle rechten voor.

Geen enkel element van deze overeenkomst kan begrepen worden als een overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten, er wordt louter een gebruiksrecht op de programmatuur verleend binnen de grenzen zoals in deze overeenkomst bepaald. Dat gebruiksrecht is niet overdraagbaar behoudens binnen de grenzen zoals in deze overeenkomst bepaald.

Artikel 13 – Wetgeving en bevoegde rechtbank

Onderhavige bijeenkomst wordt beheerst door de Belgische wetgeving. Alle geschillen die uit de toepassing van deze overeenkomst zouden voortvloeien, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel.

Artikel 14 – Nietigheden

Elke bepaling of gedeelte van een bepaling uit deze overeenkomst die nietig zou bevonden worden ingevolge de wetgeving en/of nietig verklaard worden door een rechtbank, zal haar geldingskracht behouden in de mate zoals maximaal door de rechter toegelaten, en tast de geldigheid van deze overeenkomst in haar geheel niet aan. In dergelijk geval zullen partijen overleg plegen teneinde de nietig bevonden bepaling te vervangen door een overeenstemmende bepaling met een daartoe zo dicht mogelijk aanleunende strekking.

Artikel 15 – Toepassingsgebied

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen beide partijen. Eventuele eerdere overeenkomsten, schriftelijk of mondeling afgesloten, zijn door totstandkoming van deze overeenkomst vervallen.

Wijzigingen, aanvullingen of bijvoegsels aan dit contract zijn slechts geldig indien zij schriftelijk overeengekomen worden.

——————————————————————————————————————————————

Bijlage 2 – Algemene voorwaarden van de Olympus App

Maken integraal deel uit van deze overeenkomst en bevinden zich hier

De klant verklaart hiervan kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de overige bepalingen van deze overeenkomst en bijlagen enerzijds, en de Algemene voorwaarden van de Olympus App anderzijds, primeren de bepalingen van deze overeenkomst en bijlagen.

——————————————————————————————————————————————

Bijlage 3 – Overeenkomst Indirecte Verkoop NMBS

VOORWOORD

Steeds meer ondernemingen maken voor het vervoer van hun Personeel gebruik van de diensten van een Multimobiliteitsprovider. Deze laatste biedt een Platform voor Multimodale Mobiliteit aan waarop verschillende vervoersmodi zijn geïntegreerd, waaronder het treinvervoer van NMBS.
De Multimobiliteitsprovider verkoopt via zijn Platform voor Multimodale Mobiliteit onder meer Producten van NMBS, in naam en voor rekening van NMBS.
Om toegang te krijgen tot de Producten van NMBS op dit Platform, moet een onderneming eerst een toegangssleutel verkrijgen van NMBS in de vorm van een uniek Organismenummer.
Door ondertekening van deze Overeenkomst, verkrijgt de Contractant het nodige Organismenummer, vermeld op het voorblad van deze Overeenkomst, dat geldig is bij alle door NMBS erkende Multimobiliteitsproviders.

Werd overeengekomen wat volgt:

Artikel 1 Definities

Ten behoeve van deze Overeenkomst, wordt gespecifieerd dat:

‘Contractant’: de onderneming of de zelfstandige die beschikt over een ondernemingsnummer, evenals de publieke rechtspersoon of vereniging, die een contract wenst af te sluiten met een door NMBS erkende Multimobiliteitsprovider of met één van haar Partners, zodat haar Personeel toegang krijgt tot diens Platform voor Multimodale Mobiliteit waarop verschillende vervoersmodi zijn geïntegreerd, waaronder de Producten van NMBS.

‘Indirecte Verkoop’: de verkoop die indirect tot stand komt tussen NMBS en de Contractant, wanneer deze laatste via haar Personeel een Vervoersbewijs van NMBS aankoopt via het Platform van de Multimobiliteitsprovider, en waaruit de in deze Overeenkomst vermelde rechten en plichten voortvloeien.

‘Multimobiliteitsprovider’: de vennootschap die een Platform voor Multimodale Mobiliteit aanbiedt dat verschillende vervoersmodi integreert, waaronder het openbaar treinvervoer van NMBS. De Multimobiliteitsprovider verkoopt via zijn Platform in naam en voor rekening van NMBS, de Producten van NMBS.

‘Organismenummer voor Indirecte Verkoop’, hierna ‘Organismenummer’: verwijst naar het contractnummer bestaande uit vier alfanumerieke tekens, dat op het voorblad van deze Overeenkomst is vermeld. Het Organismenummer is uniek en vormt de toegangssleutel tot de Producten van NMBS op het Platform van de Multimobiliteitsprovider. Dit Organismenummer is geldig bij elke door NMBS erkende Multimobiliteitsprovider en dient door de Contractant voorafgaandelijk aan de sluiting van het contract met de Multimobiliteitsprovider te worden meegedeeld aan deze laatste.

‘Partner(s) van de Multimobiliteitsprovider’: de commerciële partner van de Multimobiliteitsprovider die het gebruik van het Platform van de Multimobiliteitsprovider aan Contractant ter beschikking stelt en die voorafgaand door NMBS goedgekeurd werd.

‘Personeel’: verwijst naar werknemers, vertegenwoordigers, directeurs, consultants en/of medewerkers die van de Contractant het recht hebben verworven om als Reiziger het Platform van de Multimobiliteitsprovider te gebruiken.

‘Platform voor Multimodale Mobiliteit’, hierna ‘Platform’: de systemen, de servers, de databases en mobiele applicaties of website van de Multimobiliteitsprovider, waarop verschillende vervoersmodi worden verkocht, waaronder Vervoersbewijzen van NMBS, en waarop andere vervoersgerelateerde diensten en producten worden aangeboden.

‘Product’: de producten die NMBS in het kader van een distributieovereenkomst aan de Multimobiliteitsprovider ter beschikking stelt om via diens Platform voor Multimodale Mobiliteit verkocht te worden. De Producten worden uitsluitend afgeleverd onder de vorm van een digitaal en gedematerialiseerd Vervoersbewijs (“Mobile Ticket”).

‘Reiziger’: verwijst naar elke persoon die reist met een via de Multimobiliteitsprovider aangekocht Vervoersbewijs.

‘Vervoersbewijs’: het digitaal en gedematerialiseerd vervoersbewijs van NMBS (“Mobile Ticket”), dat de betekenis heeft die eraan gegeven wordt in artikel 7 van Appendix A – Uniforme regelen betreffende de overeenkomst voor internationaal vervoer van reizigers en bagage (CIV) volgens het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, zoals gewijzigd op 3 juni 1999 en in de Verordening 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

‘Vervoersvoorwaarden van NMBS’: de algemene en de bijzondere vervoersvoorwaarden van NMBS die via de website van NMBS vrij raadpleegbaar zijn.

Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst

Door deze Overeenkomst te ondertekenen en tijdens de duur van de Overeenkomst zoals bepaald in Artikel 9 verwerft de Contractant het recht op toegang tot de Producten van NMBS op het Platform van een Multimobiliteitsprovider, door het verkrijgen van een uniek Organismenummer dat vermeld wordt op het voorblad van deze Overeenkomst.

De Contractant aanvaardt de rechten en plichten zoals bepaald in Artikel 3, die voortvloeien uit de Indirecte Verkoop die tot stand komt tussen NMBS en de Contractant.

Artikel 3 Rechten en plichten van de Partijen

 1. Onverminderd het recht van de Contractant om een rechtstreekse koopovereenkomst met NMBS af te sluiten, is de Contractant vrij een overeenkomst af te sluiten met één of meerdere door NMBS erkende Multimobiliteitsproviders.
 2. De Contractant zal NMBS onmiddellijk informeren wanneer de samenwerking met één of meerdere Multimobiliteitsproviders beëindigd wordt. In dergelijk geval behoudt de Contractant het recht om een rechtstreekse koopovereenkomst met NMBS af te sluiten.
 3. Het afsluiten van deze Overeenkomst vormt geen garantie ten aanzien van de Contractant tot het afsluiten van een contract tussen de Contractant en een Multimobiliteitsprovider.
 4. NMBS behoudt zich het recht voor om de samenwerking met een Multimobiliteitsprovider of één van haar Partners conform de tussen hen geldende contractuele bepalingen stop te zetten.
 5. Het Organismenummer, vermeld op het voorblad van deze Overeenkomst, vormt de toegangssleutel tot de Producten van NMBS op het Platform van de Multimobiliteitsprovider en dient door de Contractant voorafgaandelijk aan de sluiting van het contract met de Multimobiliteitsprovider te worden meegedeeld aan deze laatste.
 6. De Contractant erkent en aanvaardt de Vervoersvoorwaarden van NMBS, die onder meer bepalen dat:
 • het Personeel, bij de aankoop van een Vervoersbewijs via het Platform van de Multimobiliteitsprovider, de volgende gegevens dient mee te delen: naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres van de Reiziger.
 • enkel de Reiziger eventuele rechten op vergoeding ten aanzien van NMBS zal kunnen doen gelden in geval van treinvertraging of afgeschafte treinen, met uitsluiting van ieder andere betrokkene bij de distributie van Vervoersbewijzen en dit met inbegrip van de Contractant zelf of van de Multimobiliteitsprovider.
 • in het geval de reis bestaat uit verschillende trajecten waarbij elk traject verzekerd wordt door een aparte vervoerder, ongeacht of verschillende keren hetzelfde vervoermiddel (trein + trein) of verschillende vervoermiddelen (trein + bus/tram/metro/andere) gebruikt worden door de Reiziger, elke vervoerovereenkomst juridisch op een autonome manier wordt behandeld en elke vervoerder slechts aansprakelijk zal zijn ten aanzien van de Reiziger voor het deel van de reis dat hij op zich heeft genomen. De identiteit van de uitgever of de verdeler van het vervoerbewijs heeft hierbij geen enkele invloed.
 • het Vervoersbewijs is in regel niet omwisselbaar, noch terugbetaalbaar.

In afwijking van deze Vervoersvoorwaarden kunnen volgende gevallen aanleiding geven tot annulatie of terugbetaling:

 • dubbel bestelde Vervoersbewijzen als gevolg van technische haperingen aan het verkoopsysteem van NMBS
 • in geval van aangekondigde algemene staking: vóór de aankondiging van de staking bestelde Vervoersbewijzen

In deze gevallen rekent NMBS geen administratiekosten aan. De annulatie geschiedt via eenvoudig verzoek door de Multimobiliteitsprovider.

 1. De Contractant verbindt zich ertoe zijn Personeel, dat houder is van een Vervoersbewijs van NMBS, te wijzen op het bestaan van de Vervoersvoorwaarden van NMBS die door het Personeel geconsulteerd kunnen worden op de website van NMBS (belgianrail.be) en in haar bemande verkooppunten en er zich van te vergewissen dat zij van deze voorwaarden kennis hebben genomen of minstens hebben kunnen nemen.
 2. De Contractant neemt kennis van het feit dat NMBS niet verantwoordelijk is voor de door de Multimobiliteitsprovider foutief geleverde informatie.
 3. Voor vragen of klachten in verband met de dienstverlening die op het Platform van de Multimobiliteitsprovider wordt geleverd, zal de Contractant zich rechtstreeks wenden tot de Multimobiliteitsprovider.

Hieronder dient te worden begrepen: informatieverstrekking over de Producten, de dienstregelingen, de gebruiksvoorwaarden en andere informatie die strikt noodzakelijk kan zijn voor de Multimobiliteitsprovider om een Product te visualiseren en te reserveren, informatieverstrekking over het Platform, ondersteuning bij het aankopen, ondersteuning bij technische problemen,…

Artikel 4 Aansprakelijkheid

De Contractant erkent en aanvaardt dat het uitsluitende voorwerp van deze Overeenkomst er in bestaat om de Contractant het recht te verstrekken op toegang tot de Producten van NMBS op het Platform van de Multimobiliteitsprovider.

NMBS sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit betreffende diensten en/of producten die niet specifiek het voorwerp uitmaken van deze Overeenkomst zoals beschreven in Artikel 2 van deze Overeenkomst.

De Contractant waarborgt ten aanzien van NMBS dat de leden van haar Personeel de verbintenissen en verplichtingen, voorzien in de bepalingen van deze Overeenkomst, naleven en er voldoende van op de hoogte zijn gebracht. De Contractant wordt persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor elk misbruik door het Personeel van alle verplichtingen voorzien in deze Overeenkomst.

Ongeacht enig andersluidend beding en onverminderd alle andere rechten op grond van deze Overeenkomst of van het toepasselijke recht, behoudt NMBS zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor elke schade die zij geleden heeft als gevolg van een misbruik van of tekortkoming begaan door de Contractant of door zijn Personeel aan één van de bepalingen van deze Overeenkomst.

Artikel 5 B2B Klantendienst

Elke wijziging van gegevens (onderneming, contactpersonen, administratieve, …) moet verplicht schriftelijk en onverwijld meegedeeld worden aan:

NMBS NV van publiek recht
Business Center
10-14 B-MS.112
Hallepoortlaan 40 – 1060 Brussel
Tel: 02/528 25 28
E-mail: business@b-rail.be

Voor vragen of klachten in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst kan de Contractant eveneens terecht op bovenstaand adres, e-mailadres of telefoonnummer.

NMBS heeft het recht om haar contactgegevens te wijzigen. In dat geval geeft NMBS minstens één week op voorhand schriftelijk kennis van haar nieuwe contactgegevens.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

Elke Partij verbindt zich ertoe de inhoud van de Overeenkomst en alle uitgewisselde of ontvangen informatie krachtens de Overeenkomst of in het kader ervan vertrouwelijk te behandelen en de vertrouwelijke informatie niet aan een derde te onthullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

De confidentialiteitsverplichting blijft van kracht tot er een periode van twee (2) jaar verstreken is na de beëindiging van de Overeenkomst.

De confidentialiteitsverplichting geldt niet:

(i) wanneer de vertrouwelijke informatie medegedeeld moet worden krachtens een rechterlijk bevel of krachtens een dwingende wettelijke bepaling;

(ii) wanneer de informatie gemakkelijk of normaal toegankelijk of beschikbaar is voor het publiek (zonder dat de beschikbaarheid mogelijk is gemaakt door een fout of nalatigheid van een van de Partijen);

(iii) wanneer het mededelen door een van de Partijen onmisbaar is om technische of veiligheidsredenen of het mededelen noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, op voorwaarde dat de bestemmeling(en) ervan gebonden is/zijn door regels die gelijkaardig zijn met de in de Overeenkomst beschreven confidentialiteitsverplichting

(iv) wanneer de informatie wordt medegedeeld in het kader van een gerechtelijke of arbitrale procedure.

De Partijen verbinden zich ertoe de nodige maatregelen te nemen om deze confidentialiteitsverbintenissen in acht te laten nemen door hun werknemers, vertegenwoordigers, directeurs, consultants, medewerkers en uitvoeringsagenten.

Indien de vertrouwelijke informatie openbaar dient te worden gemaakt of ter beschikking van derden dient te worden gesteld op grond van wettelijke voorschriften of op rechterlijk bevel, dient de openbaarmakende Partij de Partij van wie zij de vertrouwelijke informatie bekendmaakt daarvan onmiddellijk en schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 7 Privacy

In het kader van hun contractuele relaties, verbinden Partijen zich ertoe om de van kracht zijnde wetgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en, meer bepaald, de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens die op 25 mei 2018 volledige uitvoering krijgt, na te leven.

Daarnaast, behandelt de NMBS de persoonsgegevens van de reizigers in overeenstemming met haar privacy policy (beschikbaar op de volgende link: https://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/wettelijke-vermeldingen/privacy.aspx).

Artikel 8 Overdraagbaarheid

Het is de Contractant niet toegestaan de Overeenkomst of de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NMBS.

Artikel 9 Duurtijd en opzegging

Deze Overeenkomst gaat in op DD/MM/YYYY en is van onbepaalde duur.
Deze Overeenkomst eindigt zodra de distributieovereenkomst tussen NMBS en de Multimobiliteitsprovider beëindigd wordt op grond van één van onderstaande redenen:

 • Indien NMBS hetzij de Multimobiliteitsprovider de distributieovereenkomst beëindigt mits objectieve gemotiveerde en gegronde redenen en mits inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand gedurende het eerste jaar, twee maanden gedurende het tweede jaar en drie maanden gedurende het derde jaar van de distributieovereenkomst.
 • Indien de distributieovereenkomst onmiddellijk wordt beëindigd, zonder tussenkomst van de rechtbank, omdat: (i) één van de partijen één van haar verplichtingen krachtens de distributieovereenkomst niet nakomt en er niet in slaagt om deze tekortkoming te verhelpen binnen de tien (10) dagen volgend op de schriftelijke kennisgeving ervan, met dien verstande dat een dergelijke periode van tien (10) dagen niet wordt toegekend als de tekortkoming niet kan worden verholpen gezien de aard ervan, (ii) het imago van NMBS ernstig en opzettelijk geschaad werd, (iii) een van de partijen insolvabel wordt, failliet gaat of failliet wordt verklaard, (iv) een sekwester of curator wordt aangesteld voor een van de partijen of voor een substantieel deel van zijn activa, of (v) de garantie zoals gespecificeerd in Bijlage 3 van de distributieovereenkomst wordt ingetrokken, nietig is of om enig andere reden ongeldig wordt en dit niet binnen de tien (10) dagen door de Multimobiliteitsprovider verholpen werd.

Deze Overeenkomst wordt van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomt ontbonden in geval van herhaaldelijk frauduleus of onregelmatig gebruik van Vervoersbewijzen door de Contractant en zijn Personeel. Indien om technische of andere redenen Vervoersbewijzen worden uitgereikt, nadat NMBS de overeenkomst heeft beëindigd, mag uit die handelingen niet worden afgeleid dat NMBS van de verbreking zou afzien of de overeenkomst zou vernieuwen.

Artikel 10 Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst.
De Partijen verbinden zich ertoe zich in te spannen om een geschil over de toepassing van de Overeenkomst in der minne te regelen.
Bij gebrek aan een minnelijke oplossing zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd om te oordelen over het geschil.

———————————————————————————————————————————————————-

Bijlage 4 – Algemene Voorwaarden Mobiel Tanken van VAB

Het mobiel tanken wordt aangeboden door Olympus Mobility in eigen naam en voor rekening van NV VAB. De betaling gebeurt bevrijdend aan Olympus Mobility.

Deze algemene voorwaarden regelen de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant voor mobiel tanken. Door het (digitaal)  ondertekenen van deze algemene voorwaarden of door eenvoudig gebruik aanvaardt u automatisch deze algemene voorwaarden.

De mogelijkheid van mobiel tanken in België is mogelijk bij het merendeel van benzinestations van de volgende brandstofleveranciers:

Het staat Olympus Mobility vrij dit aanbod van benzinestations te allen tijde te wijzigen.

Gebruik van de Olympus App vormt de elektronische handtekening, en vervangt de geschreven handtekening bij elektronische verrichtingen. Van alle verrichtingen van elektronisch geldverkeer worden de relevante gegevens geregistreerd. Voor sommige verrichtingen kan de betaalterminal een ticket uitreiken aan de kaarthouder. Dit ticket is geen bewijs van de verrichting(en), maar wordt alleen ter inlichting of controle uitgereikt. De Klant aanvaardt dat de journaalband of gegevensdrager die alle gegevens over de verrichtingen aan een betaalterminal registreert, geldt als een bindend en afdoend schriftelijk bewijs van die verrichtingen en voorrang heeft op andere bewijsmiddelen die de Klant eventueel aanvoert.

Artikel 1 – Definities

Voor deze algemene voorwaarden zijn deze definities van belang:

 • Producten: Diesel, benzine of andere brandstoffen die mobiel kunnen aangekocht worden op het tankstation bij gebruik van de Olympus App.
 • Schadegeval: alle schade die ontstaat door misbruik van de Olympus App, het niet naleven van de regels op het tankstation, het onrechtmatig verlenen van hulp aan personen die de regels schenden, ….

Artikel 2 – Verplichtingen voor de Klant, specifiek betreffende de Gebruiker

De Gebruiker is verplicht alle veiligheidsvoorschriften op het tankstation na te leven. Olympus Mobility kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de Gebruiker deze veiligheidsvoorschriften niet naleeft en de Klant zal moeten instaan voor alle schade veroorzaakt ingevolge het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.

De Gebruiker is sowieso verplicht volgende veiligheidsvoorschriften na te leven los van het reglement op het tankstation:

Het is verboden om te roken in een tankstation, want de open vlam van een aansteker of sigaret kan de aanwezige dampen doen ontbranden. Ook het gebruik van een E-sigaret is verboden. Om dezelfde reden is ook telefoneren niet toegestaan. Een mobiele telefoon is een elektrisch toestel en kan kleine vonkjes veroorzaken. Het risico dat door het gebruik van je gsm dampen ontploffen is klein, maar niet onbestaande.

Indien de Gebruiker tijdens het gebruik van de aanwezige installaties schade, storingen of onregelmatigheden opmerkt, moet hij de brandstofleverancier of de lokale operator (met behulp van de contactgegevens op de laadterminal) zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

De Gebruiker dient zijn snelheid te matigen bij aankomst op het voorterrein van het tankstation. Tijdens het tanken dient de Gebruiker steeds de motor uit te schakelen. Het bedienen van de pompen is verboden voor kinderen jonger dan de vijftien .

De Gebruiker dient VAB onmiddellijk en rechtstreeks telefonisch op de hoogte te brengen bij elk Schadegeval : 03 253 63 45 (24/24u, 7 dagen op 7).

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Het leveren van Producten is een inspanningsverplichting. Olympus Mobility kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van de Olympus App of van  Producten op een of meer verkooppunten. Olympus Mobility kan het bovenstaande aanbod van producten te allen tijde wijzigen of aanvullen. Olympus Mobility kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel als een of meer toepassingsmogelijkheden niet beschikbaar zijn, behalve bij kwaad opzet of grove schuld.

Olympus Mobility is niet verantwoordelijk voor een niet of niet volledig uitgevoerde transactie door het slecht functioneren van de Olympus App, betaal- en/of tanksystemen.

De risico’s verbonden aan deze Producten gaan over op de Klant zodra deze de Producten op het verkooppunt heeft gekocht. Gezien de aard van de Producten dient iedere aanspraak met betrekking tot een gebrekkig Product binnen de 2 dagen schriftelijk aan Olympus Mobility te worden gemeld. De claim moet vergezeld gaan van de nodige bewijsstukken.

Olympus Mobility is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, waaronder doch niet beperkt tot winstderving,  bedrijfsschade,  verlies  van  tegoeden,  verlies  van  klanten,  verlies  van contracten, verlies van goodwill, vorderingen van derde partijen, of enige gevolgschade of indirecte schade of verliezen. Dergelijke aansprakelijkheid is uitgesloten ongeacht of zij contractueel, buitencontractueel, voorzienbaar, gekend, voorzien is of van een andere aard.

Artikel 4 – Klachten

Voor alle inlichtingen en klachten kunt u terecht bij Olympus Mobility. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend uiterlijk 2 maanden na het uitvoeren van een transactie. Het verstrijken van deze termijn impliceert een stilzwijgende  afstand van elk recht op verhaal.

Artikel 5 – wijzigingen van deze algemene voorwaarden

VAB en Olympus Mobility kunnen de bepalingen van deze voorwaarden op elk moment aanvullen of wijzigen. Een onverwachte en substantiële verandering in omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de marktsituatie van de petroleumsector en fiscale maatregelen) worden bijvoorbeeld aanzien als overmacht die een tijdige mededeling van een aanvulling of wijziging kunnen verhinderen. Olympus Mobility kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Wijzigingen en aanvullingen zijn bindend voor de Klant en Gebruikers die de Olympus App verder gebruiken.

————————————————————————————————————————

Historiek wijzigingen

Versie 1.0 : originele versie

Versie 1.1 : toevoegen van inschrijvingsmogelijkheid www.spitsmijden-antwerpen.be in eerste paragraaf

Versie 1.2 : toevoegen van paragraaf NMBS indirecte verkoopovereenkomst

Versie 1.3 : wijziging van paragraaf NMBS indirecte verkoopovereenkomst en toevoeging bijlage 3

Versie 1.4 : toevoeging Mobit

Versie 1.5 : toevoeging family members.
aanpassen productgamma MIVB

Versie 1.6 : toevoeging externe uitgaven en verwerking van mobiliteitskosten via MMBB

Versie 1.7 : toevoeging Q-Park.

Versie 1.8 : toevoeging Eneco

Versie 1.9 : toevoeging brandstof Q8